วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เลยหนุนเปลี่ยนนาข้าวเป็นไร่อ้อย ตั้งเป้า 2 แสนไร่
เกษตรกรจังหวัดเลยจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้เทคโนโลยีกำหนดแผนที่ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และชลประทาน หนุนเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อย 200,000 ไร่ นำร่อง 8 อำเภอที่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าวนายวัฒนมงคล  ทรัพย์มี
นายวัฒนมงคล  ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เปิดเผยว่า  จังหวัดเลย ได้ประกาศเขตพื้นที่เพื่อบริหารจัดการเกษตรกรรม (Zonimg) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งชนิดดิน ปริมาณน้ำ สภาพภูมิอากาศ เขตชลประทาน และระดับความสูงของพื้นที่ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น เส้นทางคมนาคม แหล่งตลาด ที่ตั้งโรงงาน  เพื่อเป็นการขังเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม    จังหวัดเลยจึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ให้เป็นอ้อยโรงงาน   เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย โดยได้ดำเนินงานใน 8 อำเภอนำร่อง คือ อำเภอเมืองเลย วังสะพุง นาด้วง เอราวัณ หนองหิน ผาขาว ภูกระดึง และภูหลวง มีเป้าหมายขยายพื้นที่ไร่อ้อย 200,000 ไร่ แต่มีข้อจำกัดในด้านระยะทางการขนส่งจากไร่นาสู่โรงงาน จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้เพียง   90,000 ไร่  ทั้งนี้ เพื่อเพื่อแก้ไขปัญหา ให้ตรงตามความต้องการและศักยภาพในพื้นที่โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่  ได้แก่ หน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  พัฒนาที่ดิน  สำนักงานปฏิรูปที่ดิน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  โรงงานน้ำตาล กำหนดกระบวนงานร่วมกัน

เกษตรจังหวัดเลยกล่าวอีกว่า  อย่างไรก็ตาม จากการนำการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ มาใช้ทำให้ได้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)   ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน ในพื้นที่  8 อำเภอ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าแจ้งความจำนง ร่วมโครงการ 2,775  ราย  พื้นที่ 21,800 ไร่ ปรับเปลี่ยนแล้ว  630  ราย พื้นที่ 4,647 ไร่ สำหรับ เป้าหมายการปรับเปลี่ยนปี 2557  เกษตรกร 1,000 ราย พื้นที่   5,000 ไร่
นอกจากข้าวและอ้อยแล้ว  การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชเศรษฐกิจของจังหวัดยังครอบคลุมไปถึง  มันสำปะหลัง  ยางพารา  สับปะรด  กล้วย  ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้การดำเนินงานในระดับพื้นที่มีความถูกต้อง เจาะจง สะดวก  รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดขั้นตอน เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดกิจกรรมการส่งเสริมและการให้บริการทางการเกษตรได้ถูกต้อง  เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย   เกษตรจังหวัดเลยกล่าว.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น