วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564


สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.สามสวน อ.บ้านแท่น 3.0 มม.

2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 25.86 cms. (5.62% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.03 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 46.74 cms. (5.60% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.02 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 165.89 cms. (16.07% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.43 ม.

“ศักดิ์ศิริ” มั่นใจทุกเขื่อนยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกมาก


สำนักงานชลประทานที่ 6 เผยปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม้จะมีฝนตกมาแต่ก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ย “ศักดิ์ศิริ” มั่นใจทุกเขื่อนยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกมาก เร่งดำเนินการ 13 มาตรการบริหารจัดการน้ำและรับมือน้ำหลากตลอดทั้งช่วงฤดูฝน

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2564

 


สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 46.0 มม./ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 45.5 มม./ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 49.8 มม.

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 ส.ค. 64

 


สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 40.0 มม./ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 42.8 มม./ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 28.4 มม./ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 2.8 มม./ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 7.8 มม.

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 ส.ค. 64

 


สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 29.0 มม./ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 53.0 มม./ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 5.6 มม.

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564

 


สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 5.0 มม./ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 4.5 มม.

2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 21.39 cms. (4.65% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.13 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 38.66 cms. (4.64% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.18 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 198.18 cms. (12.20% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.24 ม.

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564


นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564


นายศักดิศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประจำวัน


นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เจ้าคณะอำเภอเชียงคานสั่งงดออกบิณฑบาต หลังพบพระติดโควิดจากคลัสเตอร์คนลาวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564  พระครูปริยัติธรรมโกศล  เจ้าคณะอําเภอเชียงคาน  จ.เลย  ได้ออกคำสั่งที่ จอ.07/2564 เรื่อง โควิด-19 ระบาดในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคาน ระบุว่า  ตามที่สํานักงานเจ้าคณะอําเภอเชียงคาน ได้รับแจ้งข่าวจากทางโรงพยาบาลเชียงคานว่ามีพระภิกษุสงฆ์ วัดโพนชัย ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน ติดโควิค-19  ซึ่งพระรูปนี้อายุ 69 ปี พรรษา 4  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น. โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอําเภอเชียงคานได้มีคําสั่งให้พระภิกษุ สามเณร ที่อยู่ในเขตพื้นที่ “ตําบลเชียงคาน เขต 1 , 2 และเขต 3 งดบิณฑบาตตอนเข้า"ในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ที่กําลังระบาดในเขตพื้นที่อําเภอ เชียงคาน ณ ปัจจุบันนี้ ด้วยการนี้จึงได้มีความห่วงใยต่อพระภิกษุ สามเณรภายในเขตพื้นที่

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ชป.แจงเหตุสถานีสูบน้ำกุดก่วง-วังยาว ใช้การไม่ได้ เร่งซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับท้องถิ่น


กรมชลประทานชี้แจงกรณี ชาวบ้านกุดก่วง ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากเมื่อปี 2549 กรมชลประทานได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดก่วง-วังยาว เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้เปิดเครื่องทดลองสูบน้ำได้ไม่ถึงชั่วโมงเครื่องก็พัง จากนั้นไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยซ่อมหรือพัฒนา ระยะเวลา 15 ปีแล้วที่ถูกทิ้งร้าง ไม่มีน้ำไหลลงสู่คลองส่งน้ำ นั้น

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 9 ส.ค 64


นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 1.4 มม. /ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 6.2 มม. /ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 6.0 มม./ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 0.6 มม./ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 0.2 มม.

2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 28.76 cms. (6.25% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.11 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 74.57cms. (8.94% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.09 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 103.78 cms. (10.06% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.07 ม.

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดังนี้

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

อช.ภูเรือเปิดแล้ว กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว หลังซบเซาหนัก


นายฑีฆาวุฒิ  ศรีบุรินทร์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ  ได้ออกประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือตามประกาศอุทยานแห่งชาติภูเรือ ระบุว่า  ตามที่อุทยานแห่งชาติภูเรือออกประกาศ ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดบริการบ้านพักนักท่องเที่ยว ลานกางเต็นท์ และแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่ามีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) นั้น