วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯเลยประกาศสั่งปิดโรงแรม - ห้ามขรก.ออกนอกจังหวัด - ไม่รับแรงงานต่างด้าว ฝ่าฝืนเจอคุก 2 ปีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลย 0032.007 2567  ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แจ้งไปยังหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร โรงพยบาลเอกชน  และสถานศึกษาเอกชนทุกแห่งในจังหวัด  โดยมีประกาศจังหวัดเรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ฉบับที่ 3 แนบไปด้วย

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ..2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.. 2563 รวมถึงคําสั่งและมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัดเลยแล้ว นั้น เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลยจึงจําเป็นต้องใช้ มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันอย่างเข้มข้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ประกอบความในข้อ 1 และข้อ 7 (1) แห่งข้อกําหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) จึงมีมาตรการ ดังนี้


1. ปิดโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท ในพื้นที่ จังหวัดเลย เว้นแต่โรงแรมใดประสงค์จะเปิดดําเนินกิจการตามความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อ 11 แห่งข้อกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ..2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.. 2563 และมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอําเภอ 

2. ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้าเขตจังหวัดเลยเพื่อเดินทางกลับประเทศ เนื่องจาก ด่านพรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปิดการเข้า-ออก ประเทศ 

3. มาตรการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ห้ามหัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกประเภท เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเลย เว้นแต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาล หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบว่าด้วยการอนุญาตเดินทางไปราชการ กรณีหัวหน้าส่วนราชการ ประจําจังหวัด นายอําเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับอนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยตรง


หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ..2558  และต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.. 2558 แล้วแต่ กรณีด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น