วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เลยของบท่องเที่ยวท่องเที่ยวปี 58 กว่า 81 ล้านบาท เน้นสร้างถนน-ปรับภูมิทัศน์


นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า  ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะรัฐมนตรี ได้แจ้งให้สวนราชการ กระทรวง กรม ต่างๆ จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  เพื่อใช้ในการบริหารงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 กันยายน 2558 นั้น  ในส่วนของจังหวัดเลยได้เสนอของบประมาณ  เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในวงเงิน  81 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นโครงการทั้งด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย คือ เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
 โดยมีโครงการย่อยที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในปี 2558 ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางจังหวัด ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ ในพระอิริยาบททรงม้า แห่งเดียวในส่วนภูมิภาค ให้สมพระเกียรติและเป็นสถานที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวได้มาถวายสักการะ และถ่ายภาพ  , โครงการพัฒนาพื้นที่วัดถ้ำผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่หลุย จันทสาโร พระเกจิสำคัญของจังหวัดเลย และเป็นจุดชมวิวภูผาฆ้อง  ภูช่องคับ ที่สวยงามแห่งหนึ่งของอำเภอวังสะพุง , โครงการพัฒนาวัดพัทธสีมาราม หรือ วัดเสมาหินทราย     อำเภอวังสะพุง แหล่งค้นพบเสมาหินทราย ซึ่งเป็นที่มาของประวัติศาสตร์การตั้งชุมชนในจังหวัดเลย  , โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเลย  ทั้งศิลปะแบบเถรวาท และมหายาน สอดรับกับประชาคมอาเซียน  ที่ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย ,  โครงการพัฒนาออกแบบการใช้พื้นที่ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีพุทธ , โครงการสร้างถนนเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว สวนหินผางาม อำเภอหนองหิน กับ อ่างเก็บน้ำน้ำเลย อำเภอภูหลวง และอำเภอวังสะพุง

โครงการพัฒนาเส้นทางและปรับปรุงอุทยานเทิดพระเกียรติ บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย , โครงการพัฒนาพื้นที่น้ำตกชื่นชีวิน อำเภอภูหลวง  , โครงการพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป อำเภอเชียงคาน โครงการพัฒนาพื้นที่วนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมืองเลย ,  โครงการปรับปรุงวนอุทยานภูผาล้อม อำเภอเมืองเลย , โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกปลาบ่าและน้ำตกสองคอน อำเภอภูเรือ , โครงการพัฒนาศักยภาพเปิดประตูสู่อาเซียน ของอำเภอเอราวัณ , โครงการก่อสร้างศาลาชมวิว ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม , โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูผาหมอก อำเภอนาแห้ว , โครงการพัฒนาพื้นที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผาบ่าว-ผาสาว อำเภอวังสะพุง , โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูกระดึง , โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แก่งโตน อำเภอท่าลี่ , โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลต้นคริสต์มาสและเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ , โครงการขยายเส้นทางถนนเมืองเชียงคาน และแก่งคุดคู้ , โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์การละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย , โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายสวนสันติประชาอาสา  อำเภอปากชม , โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองเลย  ตำบลกุดป่อง , โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอปากชม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการต่างๆ จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ  ความจำเป็น และตัดทอนให้อยู่ในกรอบวงเงินที่เหมาะสมกับงบประมาณรวมของประเทศ แล้วนำเสนอต่อ คสช.ในฐานะผู้ใช้อำนาจคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบ และนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  ต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น