วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผ่าตัดต้อกระจก 99 ดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562  ที่โรงพยายาบาลเลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดเปิดตาผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม โครงการผ่าตัดต้อกระจก 99 ดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคมนายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย กล่าวว่า  จากการที่องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่าในปี 2020 ผู้ป่วยสายตาเลือนรางจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็น 270 ล้านคน และ มีผู้ที่ตาบอด 90 ล้านคน ซึ่ง 3 โรคสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะสายตาเลือนรางและตาบอด เกิดจากโรคต้อกระจกถึง 50%  

สําหรับสถานการณ์ตาบอดในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุ สาเหตุหลักที่ทําให้ตาบอดเกิดจากโรคต้อกระจกสูงถึง 70% ปัจจุบันพบว่า ใน ประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นต้อกระจกประมาณ 120,000 ราย ที่รอการผ่าตัด และพบว่ามี ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละ 40,000 ราย สําหรับจังหวัดเลย ในปี 2562 มีผู้ป่วยต้อกระจกชนิด บอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย จํานวน 753 ราย แต่ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน เป็นจํานวน 632 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยอีกจํานวนมากต้องรอคอยรับการผ่าตัด และเสี่ยงต่อการตาบอด ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของผู้ป่วยได้

 โรงพยาบาลเลย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ตระหนักถึง ความสําคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิ จัดทําโครงการ ผ่าตัดต้อกระจก 99 ดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในพื้นที่จังหวัดเลยได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม เพื่อป้องกันและลดอัตราการตาบอดจากโรคต้อกระจก และเพื่อ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคต้อกระจกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้ดําเนินผ่าตัดต้อ กระจกตามโครงการฯในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ทีม แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาผ่าตัดตาผู้ป่วยในครั้งนี้จากโรงพยาบาล เลยและมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิ.

x

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น