วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข่าวดี!! คลินิกกัญชา รพ.เลยเปิดให้บริการทางการแพทย์แล้ว (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562  ที่โรงพยาบาลเลย  อ.เมือง  จ.เลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลเลย  ณ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก
 

นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเลย  กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนโยบายให้โรงพยาบาล จัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ทั้งกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย ซึ่งในปัจจุบันทางการแพทย์แผนปัจจุบันเน้นการรักษาใน 5 กลุ่มโรค คือ โรคลมชัก อาการดื้อยา อาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบําบัด อาการปวดที่เกิดจาก ความผิดปกติของระบบประสาท ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ปลอกประสาทอักเสบ เสื่อมแข็ง ผู้ป่วยระยะประคับประคอง และมะเร็งระยะสุดท้าย ส่วนการรักษาทางแพทย์แผนไทย รักษาด้วยตํารับยาไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ จํานวน 16 ตํารับซึ่งในระยะแรกของการ เปิดให้บริการ จะมียาแผนไทยให้บริการก่อน 2 ตํารับ คือ ยาตํารับทําลายพระสุเมรุ รักษากล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และตํารับยาศุขไสยาศน์ รักษากลุ่มป่วยเรื้อรัง นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ซึ่งโรงพยาบาลเลยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการนํากัญชามาใช้ ในการรักษาทางการแพทย์ จึงได้เปิดคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลเลย ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชา และตํารับยาไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ เพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จากแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทยที่ผ่านการฝึกอบรม ด้วยระบบการบริหารจัดการ ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง
สําหรับคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลเลย เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยมีกระบวนการให้บริการตรวจ คัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ ข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชา ทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชา และตํารับยาไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ ในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การใช้ยาและการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ การใช้กัญชาทางการแพทย์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเลยกล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น