Ads

Ads

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กอ.รมน.เลย ฝึกชรบ.เตรียมรับมือภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ (ชมคลิป)


ที่วัดบ้านหินเกิ้ง ต.โคกขมิ้น  อ.วังสะพุง จ.เลย  พ.อ.สมหมาย  บุษบา  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.เลย (กอ.รมน.เลย)  และรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ,พ.ต.อ.เทอดศักดิ์. บุญโชติ  ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง  , นายทศ  บงแก้ว นายก อบต.โคกขมิ้น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิด

  

การอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน  , การเข้าระงับเหตุ  และการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 110 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้มีความเข้มแข็ง มีอุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความรักความสามัคคี และมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พ.อ.สมหมายกล่าวว่า โครงการนี้มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคม จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ กอ.รมน. มีความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความสามัคคี และมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีจิตสำนึกด้านความมั่นคง ตามที่ กอ.รมน. กำหนดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ความรักชาติ และการสร้างจิตสำนึกในคนไทยในทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติ และทุกสาขาอาชีพ ให้รู้และเช้าใจ เพื่อนำไปขยายผลในระดับครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็ง และมีปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงเป็นภารกิจที่สำคัญของ กอ.รมน. ในการจัดตั้งมวลชนให้เป็นแกนหลักในการเฝ้าระวังแจ้งเตือน และเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น