วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กอ.รมน.เลย ฝึกชรบ.เตรียมรับมือภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ (ชมคลิป)


ที่วัดบ้านหินเกิ้ง ต.โคกขมิ้น  อ.วังสะพุง จ.เลย  พ.อ.สมหมาย  บุษบา  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.เลย (กอ.รมน.เลย)  และรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ,พ.ต.อ.เทอดศักดิ์. บุญโชติ  ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง  , นายทศ  บงแก้ว นายก อบต.โคกขมิ้น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิด

  

การอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน  , การเข้าระงับเหตุ  และการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 110 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้มีความเข้มแข็ง มีอุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความรักความสามัคคี และมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พ.อ.สมหมายกล่าวว่า โครงการนี้มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคม จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ กอ.รมน. มีความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความสามัคคี และมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีจิตสำนึกด้านความมั่นคง ตามที่ กอ.รมน. กำหนดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ความรักชาติ และการสร้างจิตสำนึกในคนไทยในทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติ และทุกสาขาอาชีพ ให้รู้และเช้าใจ เพื่อนำไปขยายผลในระดับครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็ง และมีปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงเป็นภารกิจที่สำคัญของ กอ.รมน. ในการจัดตั้งมวลชนให้เป็นแกนหลักในการเฝ้าระวังแจ้งเตือน และเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น