วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปศุสัตว์หนุนเกษตรกรเลยเลี้ยงแพะ ธ.ก.ส.ใจป้ำปล่อยกู้ 25 ล้าน ดอกเบี้ยถูกสุดๆ จว.แรกของไทย (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  2563  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย อ.วังสะพุง จ.เลย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยจัดงานฟิวเดย์ (Field day) วันถ่ายทอดเทคโนโลยีขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดเลย  โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานพิธีเปิด  มีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายศรีนารถ ชาธรรมมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเลย  และเกษตรกรร่วมงานนายสุวัฒน์  มัตราช  ปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ วิชาการ  และเทคโนโลยีที่เหมาสม ในกระบวนการผลิต ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งยึดตลาดนําการผลิต /ลด ต้นทุนต่ําสุด โดยให้มีกําไรสูงสุด  เพื่อสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นร่วมกัน ในรูปแบบการดําเนินงาน ตามโครงการ ระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ พนักงาน ธ.ก.ส.และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ต่อแนวทางการพัฒนาและ ปรับปรุงวิธีการ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรได้มีความมั่นคง ยั่งยืน  สามารถเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ได้ต่อไป


ปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวอีกว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายและสั่งการให้จังหวัดเลย โดยให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยดําเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นมานั้น,มีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเข้าร่วม โครงการตามแผนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยของ ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยต่ําร้อยละ 0.01 บาทต่อปี  หรือล้านละร้อยบาทต่อปี ห้วงระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี โดยมีเป้าหมายคัดเลือกเกษตรกร 1 ครอบครัว 1 กลุ่ม 1 ทางเลือกเมนูอาชีพปศุสัตว์  โดยมีชนิดปศุสัตว์ที่ส่งเสริมได้แก่โคเนื้อ โคขุน กระบือ แพะ  แกะ และไก่พื้นเมือง ซึ่ง เป็นรายชนิดสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

ปศุสัตว์จังหวัดเลยกล่าวอีกว่า  สำหรับจังหวัดเลย นําโดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พืช  ประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดเลย  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทํางานในระดับจังหวัดและนายอําเภอทุกอําเภอเป็นประธาน คณะทํางานในระดับอําเภอ ผลการดําเนินงาน มีกลุ่มเกษตรกร สมัครเข้าร่วม โครงการ ทั้งหมด 39 กลุ่ม  เกษตรกร 374 ราย  แยกเป็นกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ 11 กลุ่ม , กลุ่มเลี้ยงกระบือ กลุ่ม และกลุ่มเลี้ยงแพะเนื้อ 24 กลุ่ม โดยมีความพร้อม ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วคือ กลุ่มแพะเนื้อ จํานวน 24 กลุ่ม 230 ราย เงินสินเชื่อ 50.8 ล้านบาท  โดยมีผลความก้าวหน้า ผ่านการพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจสินเชื่อ จากคณะกรรมการ ธ.ก.ส.จังหวัดเลยแล้ว จํานวน 11 กลุ่ม 107ราย เงินสินเชื่อ 25.170  ล้านบาท 

นายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผอ.สำนักสินเชื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(สสว.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรจังหวัดเลยตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ความต้องการของตลาดมีค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ธ.ก.ส.มีความมั่นใจว่า สภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของจังหวัดเลยมีความเหมาะสมในการเลี้ยงแพะ ทั้งพันธุ์เนื้อและพันธุ์นม มีรูปแบบการจำหน่ายออกสู่ตลาด นอกจากขายเป็นตัวแล้ว ยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้การรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง  ซึ่งสินเชื่อที่สนับสนุนเกษตรกรครั้งนี้ จะเป็นการเริ่มต้นให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงอย่างยั่งยืน.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น