วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ด่วน!! ครม.มีมติย้ายผู้ว่าฯเลยไปปทุมธานี “ชัยธวัช”กลับถิ่นเก่าเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดได้ 36 ราย  โดยหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ส่วนนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป


สำหรับประวัตินายชัยธวัช  เนียมศิริ  ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคนใหม่เกิดวันที่ 26 ธันวาคม 2504  จบการศึกษระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)    มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2524) 


ประวัติรับราชการ
- 9 กันยายน 2528 นักประชาสงเคราะห์ 3    ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดเลย
- 2 ตุลาคม 2530   นักประชาสงเคราะห์ 4    ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดเลย
- 16 มกราคม 2533  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝ่ายแผนและโครงการ  สำนักงานจังหวัดเลย
- 6 กุมภาพันธ์ 2533    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ฝ่ายอำนวยการ    สำนักงานจังหวัดเลย
- 16 พฤศจิกายน 2534   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ฝ่ายอำนวยการ    สำนักงานจังหวัดเลย
- 23 พฤศจิกายน 2534         บุคลากร 5 ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 1 ธันวาคม 2535 หัวหน้าศูนย์นักศึกษาพม่า   ศูนย์นักศึกษาพม่า จังหวัดราชบุรี
- 13 พฤษภาคม 2536    เจ้าหน้าที่บริหารงานข่าว 5 ฝ่ายอำนวยการ       สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 27 มิถุนายน 2537   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายอำนวยการ    สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 17 เมษายน 2538   รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 10 มกราคม 2539  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายอำนวยการ    สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 14 พฤศจิกายน 2540   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
- 21 เมษายน 2541     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล     สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
- 23 เมษายน 2541    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝ่ายอำนวยการ   สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 3 เมษายน 2543 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ        สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 5 พฤศจิกายน 2544   หัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7) ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 20 ธันวาคม 2547  รักษาการในตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว) กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- 20 มกราคม 2548  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- 15 สิงหาคม 2549 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
- 1 ธันวาคม 2549 - 31 พฤษภาคม 2550   ช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 15 มกราคม 2550  รักษาการในตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด    สำนักงานจังหวัดน่าน
- 15 มกราคม 2550  ช่วยราชการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   สำนักงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 15 กุมภาพันธ์ 2550  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   สำนักงานจังหวัดน่าน
- 11 มิถุนายน 2550    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8ว กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานจังหวัดเลย
- 11 มิถุนายน 2550  ช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 11 มิถุนายน 2550    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเลย
- 11 ธันวาคม 2551   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานจังหวัดเลย
- 9 พฤษภาคม 2554   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย (อำนวยการสูง)    สำนักงานจังหวัดเลย
- 4 มกราคม 2555 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (อำนวยการสูง)   สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
- 1 ตุลาคม 2558   รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นักปกครองต้น)              
- 10 ตุลาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นักปกครองต้น)           
- 1 ตุลาคม 2561   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นักปกครองสูง)            
- 1 ตุลาคม 2562  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(นักปกครองสูง)

มีความคุ้นเคยกับพื้นที่จังหวัดเลยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในอำเภอวังสะพุง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น