วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

เทศบาลเมืองวังสะพุงทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์บนสะพานข้ามน้ำเลยแห่งใหม่
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557  เทศบาลเมืองวังสะพุงจัดพิธีเปิดสะพานศรีสงคราม  ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเลยแห่งใหม่   โดยมีนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธี  พร้อมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ด้วย ท่ามกลางประชาชนชาวอำเภอวังสะพุงร่วมพิธีจำนวนกว่า 1,000 คน

นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงกล่าวว่า เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง  8  เมตร ยาว  120  เมตร เชื่อมต่อระหว่างสองหมู่บ้าน  คือบ้านนาหลัก  ตำบลวังสะพุง กับบ้านน้อยนา  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย ซึ่งเทศบาลได้ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นเงินทั้งสิ้น   12,990,000 บาท โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  10  ธันวาคม 2553 เป็นต้นมา  ขณะนี้การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงได้ตั้งชื่อว่า “ สะพานศรีสงคราม “ เพื่อเป็นการรำลึกถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ  ของชาวอำเภอวังสะพุง ได้ให้ความเคารพนับถือ  และสักการะบูชากันมาโดยตลอด

นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงกล่าวอีกว่า เดิมนั้น สะพานข้ามแม่น้ำเลยจุดนี้มีโครงสร้างเป็นเหล็ก พื้นเป็นไม้ เป็นถนนมลิวรรณสายหลัก ที่ประชาชนใช้สัญจรผ่าน  แต่เมื่อมีการตัดถนนมลิวรรณสายใหม่ ทำให้สะพานแห่งนี้หมดความสำคัญ และเริ่มทรุดโทรม จนกระทั่งถูกรื้อทิ้ง  จนกระทั่งปัจจุบันมีบ้านเรือนหนาแน่นขึ้น เทศบาลเมืองวังสะพุงจึงได้ก่อสร้างสะพานใหม่ ชื่อว่า สะพานศรีสงครามขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใช้สัญจรผ่าน เชื่อมโยงระหว่างชุมชนตลาดนาหลัก กับถนนมลิวรรณสายใหม่ และเป็นการรองรับการขยายตัวของเมืองวังสะพุงในอนาคตด้วย
สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่  และเป็นสิริมงคลอันดีงาม ในการคมนาคม ขนส่งบน“สะพานศรีสงคราม” แห่งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความภูมิใจ กับพี่น้องชาววังสะพุง ที่จะได้ร่วมกันใช้ประโยชน์ในการคมนาคม ขนส่งและสัญจร ณ สะพานศรีสงคราม แห่งนี้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม และแสดงออกถึงความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้ง ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนาของไทย ให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้  พ.ต.ศรีพนม  วิจิตวรสาร  อดีตนายอำเภอวังสะพุง ผู้ริเริ่มโครงการสร้างสะพานเหล็กเดิมข้ามแม่น้ำเลย เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบันอายุ 96 ปี ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดด้วย. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น