วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โฉนดที่ดินพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่อ.ด่านซ้าย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนา  ทรงก่อตั้งโครงการตามพระราชดำริทั่วประเทศ  ทรงงานหนักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรให้อยู่ดีกินดีอย่างพอเพียง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย  เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้ก่อตั้งขึ้น  บนที่ดินที่ทรงซื้อไว้เนื้อที่จำนวน 39 ไร่  ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  ณ  บริเวณบ้านเดิ่น  ต.ด่านซ้าย  จ.เลย   เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลกกสะทอน  อ.ด่านซ้าย เมื่อปี พ.ศ.2516  ซึ่งมีพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศปรากฎในโฉนดที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


ต่อมาในปี 2525  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาว  เพื่อสาธิตและเผยแพร่แก่เกษตรกรที่หลัก  โดยกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี   ได้เข้าไปดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ โดยใช้ชื่อโครงการว่า โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเกษตรตามพระราชดำริ

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า บริเวณข้างเคียงเป็นที่ดินสาธารณะสำหรับเลี้ยงสัตว์ที่อำเภอด่านซ้ายสงวนไว้ จำนวนประมาณ 1,200 ไร่  ที่กำลังถูกบุกรุกแผ้วถางป่าทุกปี  จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์เข้าไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์สาธิตด้านปศุสัตว์ และพระราชทานเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”   และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ  อำเภอด่านซ้าย

  
โดยมีภารกิจและวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ , เพื่อสาธิตการเลี้ยงปศุสัตว์ร่วมกับการทำเกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติใช้พัฒนาอาชีพเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบธุรกิจ  โดยการฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงและการป้องกันโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรให้สามารถผลิตอาหารโปรตีนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือน  ตลอดจนพัฒนาสุขภาพและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ  ปัจจุบันมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีเกษตรกรร่วมโครงการจำนวน 430 ครัวเรือน.

1 ความคิดเห็น:

  1. ผมมีภาพและข้อมูลประกอบที่จะช่วยให้ข่าวนี้ถูกต้องชัดเจนขึ้นครับ สนใจประสานมาได้ครับ
    จากเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

    ตอบลบ