วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯเลยสั่งปิด 25 หมู่บ้าน สกัดโควิด ห้ามเข้า-ออก 1 เดือนเมื่อวันที่ 7  เมษายน 2563  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย  ได้ลงนามในคําสั่งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลยที่ 2 / 2523  เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แพร่ ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กําหนดให้โรคติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (7) และมาตรา 35 (2) (2) แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ประกอบข้อ 1 ข้อ 10 และข้อ 13 ของข้อกําหนดออกตามความใน มาตรา มาตรา  9  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ ประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  มีมติเห็นชอบปิดหมู่บ้านตามความสมัครใจ

โดยกำหนดให้ 25 หมู่บ้านในจังหวัดเลยเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ประกอบด้วย  อำเภอเมืองเลย  บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 5 ตําบลกกทอง  , อำเภอวังสะพุง บ้านยางเดี่ยว หมู่ 10 ตําบลเขาหลวง  บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4 ตําบลเขาหลวง  บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4  ตําบลหนองงิ้ว  บ้านกกกอก หมู่ที่ 4 ตําบลหนองงิ้ว , อําเภอเชียงคาน  บ้านวังอาบช้าง หมู่ที่ 5  ตําบลเขาแก้ว   บ้านห้วยหินซา หมู่ที่ 4  ตําบลธาตุ   บ้านแก่ง หมู่ที่ 5 ตําบลนาซ่าว , อำเภอด่านซ้าย  บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 5 ตําบลอิปุ่ม  บ้านปากแดง หมู่ที่ 4  ตําบลวังยาว  บ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7 ตําบลนาหอ

อำเภอนาด้วง  บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ตําบลนาด้วง , อำเภอภูหลวง  บ้านแก่งศรีภูมิ หมู่ที่ 4 ตําบลแก่งศรีภูมิ  , อําเภอท่าลี่  บ้านน้ำกระโทม หมู่ที่ 4  ตําบลท่าลี่   บ้านวังเบ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลน้ำทูน , อําเภอผาขาว  บ้านพร้าว หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านเพิ่ม  , อําเภอเอราวัณ  บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตําบลผาสามยอด  , อําเภอภูกระดึง  บ้านห้วยก่องข้าว หมู่ที่ 11 ตําบลผานกเค้า   บ้านพองหนีบ หมู่ที่ 5 ตําบลศรีฐาน
  
อําเภอหนองหิน  บ้านผาหวาย หมู่ที่ 3 ตําบลปวนพุ  , อําเภอปากชม  บ้านนานกปีด หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยบ่อขึ้น , อําเภอภูเรือ บ้านหินสอ หมู่ที่ 5 ตําบลปลาบ่า  บ้านบง หมู่ที่ 9 ตําบลท่าศาลา บ้านไฮตาก หมู่ที่ 6 ตําบลลาดค่าง  และอําเภอนาแห้ว บ้านบ่อเหมืองน้อย หมู่ที่ 5 ตําบลนาแห้ว

โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อของทั้ง 25 หมู่บ้าน พิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรอง  ห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  มีผลตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น