วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สกย.เลยอบรมอาชีพเสริมแก้ภัยแล้ง ธ.ก.ส.เตรียม 200 ล้าน ปล่อยกู้ชาวสวนยาง-ไร่อ้อยเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558  ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมือง จ.เลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการทำอาชีพเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางรายย่อย ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ปี 2558  จัดโดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเลย (สกย.)

            นายประสาน กถนานนท์  ผู้อำนวยการ สกย.จังหวัดเลย  กล่าวว่า  สืบเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตยางพาราราคาตกต่ำ รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา รัฐบาลได้เน้นมาตรการเร่งด่วนและมาตรการต่อเนื่องช่วยเหลือ    สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และแปรรูปยางพารา ชาวสวนยางรายย่อย  จำนวนมากมีรายได้ลดลง  ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องมีการเสริมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีมีทุนไม่เพียงพอ


นายประสานกล่าวอีกว่า   ในการแก้ไขปํญหายางพาราทั้งระบบจากผู้แทนภาคเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร ตามศักยภาพของตนเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เห็นชอบ  เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร หรือเกี่ยวเนื่องการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท

 นายประสาน กถนานนท์ 
ผู้อำนวยการ สกย.จังหวัดเลย กล่าวต่อไปว่า  จังหวัดเลย มีเป้าหมายเกษตรไม่น้อยกว่า 2,350 ครัวเรือน วงเงินสินเชื่อ 235,000,000 บาท มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านการอนุมัติแผนการผลิตหรือแผนธุรกิจ จำนวน 2,788 ราย วงเงินสินเชื่อ 228,356,956 บาทและ ธกส. ได้อนุมัติวงเงินเชื่อไปแล้ว 2,142 ราย วงเงิน 167,986,759 บาท และได้กำหนด จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 6,7,8 กรกฎาคม 2558 จำนวน 1,032 ราย โดยฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เป็นกิจกรรมเสริมรายได้สาขาพืชไร่ ( ข้าวโพด อ้อย ) จำนวน 443 ราย    วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เป็นกิจกรรมเสริมรายได้สาขา ปศุสัตว์และประมง 320 ราย และในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558  เป็นกิจกรรมเสริมรายได้ สาขาไม้ผล มันสำปะหลัง และพืชผักจำนวน 247 ราย  ผู้อำนวยการ สกย.จังหวัดเลย  กล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น