วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขนส่งเลยคุมเข้มรถรับส่งนักเรียน ไม่มีใบอนุญาตโดนปรับหนัก


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559  ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  อ.วังสะพุง  จ.เลย  สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ร่วมกับโรงเรียนศรีสงคราม บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเลย  และสภ.วังสะพุง จัดการฝึกอบรมพนักงานขับรถรับจ้างรับ-ส่งนักเรียน  ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงฤดูฝน  มีนายณัฐวัชต์  สันติกุล  ขนส่งจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีเปิด   โดยมีพนักงานขับรถรับส่งเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน
 นายณัฐวัชต์  สันติกุล  ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยได้ทานหนักถึงความปลอดภัยแก่นักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับจ้างรับส่งนักเรียนโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งอยู่ในฤดูฝน จึงได้ออกปฏิบัติงานในเชิงรุก มาให้ความรู้แก่ผู้ขับ รถรับจ้างรับส่งนักเรียน ซึ่งรถที่ใช้ในการรับส่งนักเรียนประกอบด้วยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 12 คน หรือรถสองแถวและรถตู้  รถโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือรถบัสสีเหลืองคาดดำ สำหรับในจังหวัดเลยมีรถรับส่งนักเรียนประมาณ 425 คัน เป็นรถที่ขออนุญาตรับจ้างรับส่งนักเรียนถูกต้องจำนวน 301 คัน  และรถที่ยังไม่มาขออนุญาตอีก 124 คัน

ในการจัดอบรมครั้งนี้นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับรถรับจ้างรถรับส่งนักเรียนและพนักงานขับรถแล้ว ยังมีการให้ความรู้เรื่องความคุ้มครองตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จากตัวแทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาจังหวัดเลย  และ สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร

นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่มารับคำขอตรวจสภาพรถ โดยร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีรถรับส่งนักเรียน จำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย ประมาณ 100 คัน ทั้งนี้จากการตรวจสอบสภาพรถนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุภายในรถตามที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างดีสำหรับมาตรการในด้านความปลอดภัยแต่รถรับส่งนักเรียน สำนักงานขนส่งได้กำหนดให้พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก , ต้องมีผู้ควบคุมดูแลเด็กนักเรียนตลอดเวลาที่อยู่บนรถโดยผู้ควบคุมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ , ติดตั้งสัญญาณไฟสีเหลือง อำพัน หรือสีแดงปิดเปิดเป็นระยะ ติดไว้ด้านหน้ารถและด้านท้ายของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสม ติดป้ายพื้นสีส้ม ข้อความว่า “รถโรงเรียน” ติดไว้ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ , ต้องมีอุปกรณ์และค้อนทุบกระจกไม่น้อยกว่า 1 อัน

ผู้ขับรถต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากทะเบียนให้นำรถมารับจ้างรับส่งนักเรียน หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

หลังจากจัดการอบรม พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนแล้ว ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยจะได้จัดชุดผู้ตรวจการขนส่งลงพื้นที่ตรวจสอบจับกุมผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้นำรถมารับจ้างรับส่งนักเรียนต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น