Ads

Ads

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

มทบ.28 จัดค่ายยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ


ที่โรงเรียนนาอ้อวิทยา  ต.ศรีสองรัก  อ.เมือง จ.เลย  พล.ต.ชาญชัย  เอมอ่อน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  ค่ายศรีสองรัก   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ  จัดโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28   โดยมีนักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน  โดยแบ่งเป็นจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู จำนวน 50 คน  และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย จำนวน 50 คน

การจัดโครงการค่ายยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ ครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้เยาชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย เกิดความรัก  ความสามัคคีและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   , เพื่อให้เยาชนชนสำนึกในความสำคัญของตนเอง ที่จะต้องเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของชาติบ้านเมือง  ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล  และทันสมัย  เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ  และเพื่อให้เยาชนได้ใช้เวลาว่าระหว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์  

โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกระเบียบแถว  การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย  วัฒนธรรมประเพณีไทย  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม  การฝึกเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ และหลักค่านิยม 12 ประการ  การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และโทษพิษภัยของยาเสพติด  ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วัน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น