วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

มทบ.28 จัดค่ายยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ


ที่โรงเรียนนาอ้อวิทยา  ต.ศรีสองรัก  อ.เมือง จ.เลย  พล.ต.ชาญชัย  เอมอ่อน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  ค่ายศรีสองรัก   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ  จัดโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28   โดยมีนักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน  โดยแบ่งเป็นจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู จำนวน 50 คน  และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย จำนวน 50 คน

การจัดโครงการค่ายยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ ครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้เยาชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย เกิดความรัก  ความสามัคคีและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   , เพื่อให้เยาชนชนสำนึกในความสำคัญของตนเอง ที่จะต้องเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของชาติบ้านเมือง  ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล  และทันสมัย  เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ  และเพื่อให้เยาชนได้ใช้เวลาว่าระหว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์  

โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกระเบียบแถว  การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย  วัฒนธรรมประเพณีไทย  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม  การฝึกเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ และหลักค่านิยม 12 ประการ  การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และโทษพิษภัยของยาเสพติด  ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วัน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น