วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คสช.สั่งพักงานนายกอบจ.เลย เปิดทางสอบปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

นายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ

หัวหน้า คสช.ออกประกาศระงับการปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เลย พร้อมผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ 36 ราย เพื่อเปิดทางตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  แหล่งข่าวใกล้ชิดเผย น้อมรับคำสั่ง พร้อมเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อกล่าวหา แต่ห่วงการทำข้อบัญญัติงบปี 61 อาจล่าช้า

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่9 ตามที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พ.ค.2558

และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2558 เรื่องแต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ 25 มิ.ย.2558 นั้น โดยที่หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ เนื่องจากถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่าใช้ตําแหน่งหน้าที่ใน การแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายจากการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีมูลอันสมควรตรวจสอบตามที่องค์กรซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบรายงานพฤติการณ์และเสนอเรื่องมา จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและกําหนดมาตรการบางอย่างเพิ่ม

โดยมีรายชื่อที่ระบุในประกาศฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 ราย , ข้าราชการพลเรือนจำนวน 6 ราย , พนักงานอื่นๆ ของรัฐ 2 ราย  , ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 37 ราย , ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 24 ราย

ทั้งนี้  ในกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีรายชื่อของนายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยรวมอยู่ด้วย ในลำดับที่ 3  นอกจากนี้ในกลุ่มของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีรายชื่อนายเยี่ยมยรรยง  อ่อนโก๊ก  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยด้วย

ภายหลังการเผยแพร่ประกาศฉบับนี้   ผู้สื่อข่าวได้พยามติดต่อสัมภาษณ์นายธนาวุฒิ  แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัด   อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดนายกอบจ.เลย  เปิดเผยต่อ “เลยไทม์ออนไลน์”  ว่า ไม่ทราบมาก่อนล่วงหน้าว่าจะมีรายชื่อตามที่ประกาศของหัวหน้าคสช.ฉบับนี้  อย่างไรก็ตาม พร้อมน้อมรับจะปฏิบัติตามคำสั่ง  ซึ่งต้องรอดูข้อกล่าวหาก่อนว่ามีเรื่องใดบ้าง และจะมีการชี้แจงกับคณะกรรมการตรวจสอบตามขั้นตอน  ยอมรับว่าจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานของ อบจ.เลย บางโครงการอาจล่าช้าไปบ้าง  โดยเฉพาะการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2560  หลังจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำที่จะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจต่อไป  แหล่งข่าวกล่าว.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น