วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

เลยนำร่อง 8 จังหวัด ปั้นลูกเสือ-เนตรนารีเป็นไกด์นำเที่ยว (ชมคลิป)


ที่ค่ายลูกเสือศรีสองรัก  อ.เมือง  จ.เลย  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563  นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดเลย ให้การต้อนรับและร่วมพิธีว่าที่ ร.ท.จำนงค์  นนทะมาศ  รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเลย  กล่าวว่า  สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์ น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 สร้างระเบียบวินัยและปลูกจิตอาสา เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยความร่วมมือกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในการขับเคลื่อนพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์อย่างทั่วถึง ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยเริ่มนำร่อง 8 จังหวัด และขยายผลต่อไปอีก 69 จังหวัด
การดำเนินโครงการนี้ นอกจากเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย ในการนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับจังหวัดเลย จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยลูกเสือ และเนตรนารีจากสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดเลย , สังกัดอาชีวศึกษาเลย , สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลยเขต 2 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 , สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 , สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน , สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 60 คน
การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดเลย  รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานกศน.จังหวัดเลย และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย


นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือว่ามีความสำคัญมาก สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ นำรายได้เข้าสู่ประเทศชาติเป็นจำนวนมาก  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ดูแลสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะจังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ การเตรียมคนให้พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน จึงต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้การรับรองเป็นมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ลูกเสือและเนตรนารีที่ผ่านการอบรมไปแล้ว อาจจะต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น