วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯเลยประกาศห้ามส่งไข่ไก่ออกนอกประเทศนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ได้ลงนามในประกาศจังหวัดเลย ที่ ลย 0016/ว2408   ลงวันที่ 2 เมษายน  2563  เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร


เนื้อหาในประกาศระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ.2562 เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  กําหนดให้ไข่ไก่ เป็นสินค้าควบคุม ไปแล้วนั้น

โดยที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้รับเชื้อ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อันส่งผลให้ประชาชน เกิดความตื่นตระหนก เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่เพียงพอ ทําให้มีการจับจ่ายซื้อสินค้า อุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนเพิ่มขึ้นเกินความจําเป็น ต่อการบริโภคปกติ โดยเฉพาะไข่ไก่สด


ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่สดมีเพียงพอต่อการบริโภค ภายในประเทศและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (2) มาตรา 25 (3) (4) และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เป็นระยะเวลาเจ็ดวัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป กรณีมีความจําเป็น คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ อาจขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไปได้ตามสถานการณ์  ห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณี.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น