วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6 รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 ส.ค. 64

 


สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 40.0 มม./ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 42.8 มม./ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 28.4 มม./ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 2.8 มม./ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 7.8 มม.

2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 19.73 cms. (4.29% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.08 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 54.61 cms. (6.55% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.05 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 138.83 cms. (13.45% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.10 ม.

3. สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง 

3.1 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำ 717.83 ล้าน ลบ.ม./29.52% น้ำใช้การ 136.16 ล้าน ลบ.ม./7.36% น้ำไหลเข้า 0.95 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 3.48 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,713.47 ล้าน ลบ.ม.(70.48%)

3.2 เขื่อนลำปาว ปริมาณน้ำ 670.63 ล้าน ลบ.ม./33.87% น้ำใช้การ 570.63 ล้าน ลบ.ม./28.82% น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 3.99 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,309.37 ล้าน ลบ.ม.(66.13%)

3.3 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำ 97.35 ล้าน ลบ.ม./59.45% น้ำใช้การ 60.13 ล้าน ลบ.ม./47.52% น้ำไหลเข้า 0.35 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.76 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 66.40 ล้าน ลบ.ม.(40.55%)

4. สภาพน้ำอ่างฯขนาดกลาง 69 แห่ง ความจุรวม 440.35 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 178.39 ล้าน ลบ.ม. (40.51%) มีช่องว่างสามารถรับน้ำได้อีก 261.96 ล้าน ลบ.ม. (59.49%)

4.1 อ่างฯขนาดกลางมีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 24 แห่ง (จ.ชัยภูมิ 3 แห่ง จ.กาฬสินธุ์ 3 แห่ง จ.ขอนแก่น 4 แห่ง จ.มหาสารคาม 6 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 8 แห่ง) 

4.2 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  44 แห่ง

4.3 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  1 แห่ง

4.4 อ่างฯขนาดกลางมีความจุมากกว่า 100% จำนวน  - แห่ง


เขื่อนขนาดกลางมีความมั่นคงแข็งแรง

5. สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 40 แห่ง ความจุรวม 16.59 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 10.94 ล้าน ลบ.ม. (65.94%)

5.1 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน - แห่ง 

5.2 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  35 แห่ง

5.3 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  5 แห่ง

5.4 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุมากกว่า 100% จำนวน  - แห่ง 

6.1 เขื่อนชนบท เหนือเขื่อน +161.83 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.17 ม. (รนก. +162.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 15.69 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.03%  Q 11.11 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.2 เขื่อนมหาสารคาม เหนือเขื่อน +146.69 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.11 ม. (รนก. +146.80 ม.รทก.) ความจุ รนก. 24.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 23.45 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 97.71% Q 55.25 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.3 เขื่อนวังยาง เหนือเขื่อน +136.16 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.84 ม. (รนก. +137.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 33.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 26.08 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 77.64% Q 31.81 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ6.4 เขื่อนร้อยเอ็ด เหนือเขื่อน +129.70 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.30 ม. (รนก. +130.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 14.35 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 89.69% Q 134.46 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.5 เขื่อนยโสธร เหนือเขื่อน +124.93 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.57 ม. (รนก. +125.50 ม.รทก.) ความจุ รนก. 18.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 16.27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 83.61% Q 279.54 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.6 เขื่อนธาตุน้อย เหนือเขื่อน +115.60 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.40 ม. (รนก. +116.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 50.56 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 90.12% Q 148.40 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

7. การให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย

7.1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชุมประชาคมชี้แจงรายละเอียดโครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ งานขุดลอกแก้มลิงกุดบึกพร้อมอาคารประกอบ บ้านวังทอง ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บึงงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ร่วมรับฟังประมาณ 50 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น