วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ขายอาหารหาบเร่แผงลอย ยกเว้นขึ้นค่าก๊าซเดือนละ 50 สต./ก.ก.

นายยะห์รินทร์  มะสกุล  หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จ.เลย  แจ้งว่า  กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะทยอยปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มเพิ่มสูงขึ้นเดือนละ 50 ส.ต.ต่อกิโลกรัม  และมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และหาบเร่แผงลอยอาหาร โดยมีกระทรวงพาณิชย์ให้ความร่วมมือดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยเพื่อชดเชยการปรับราคาก๊าซหุงต้มทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยที่อยู่ในหลักเกณฑ์การชดเชยการปรับราคาก๊าซหุงต้ม แยกเป็น 3 ลักษณะ คือ  ร้านมีผนัง มีพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร , แผงลอย ที่ไม่มีผนัง แต่มีที่ตั้งร้านชัดเจน และหาบเร่ รถเข็น ไม่มีที่ตั้งร้านชัดเจน  จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยที่ตรงตาม 3 ลักษณะดังกล่าว  ติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานการค้าภายใน จ.เลย โทร.042-811485 ,  สำนักงานพาณิชย์ จ.เลย โทร.042-814344 และที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จ.เลย โทร.042-812759.