วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ธาตุพิทยาคม สพม.19 เปิดธนาคารในโรงเรียน

นายอนุชา ศิลาเกษ ผอ.ร.ร.ธาตุพิทยาคม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ร.ร.ธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู ได้รับคัดเลือกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านธาตุ ให้เป็นที่ทำการโรงเรียนธนาคาร เนื่องจากทาง ธกส.เห็นว่าโรงเรียนธาตุพิทยาคม
เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และระบบการจัดการที่ดี รวมทั้งนักเรียนเห็นความสำคัญในเรื่องการออม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีสู่เยาวชน ปลูกฝังนิสัยรักการออม รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการทางการเงินการธนาคารอย่างถูกต้องเป็นระบบ และต้องการให้เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเชียงคาน อีกด้วย

"การจัดทำโรงเรียนธนาคาร จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้งานธนาคารโดยผ่านการฝึกปฏิบัติจริงจากโรงเรียนธนาคาร ซึ่งถือเป็นการปูพื้นฐานด้านทักษะการคิด การทำงานแบบบูรณาการ และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประเทศชาติโดยรวม” ผอ.ร.ร.ธาตุพิทยาคม กล่าว


ทั้งนี้ได้มีการจัดพิธีเปิดโรงเรียนธนาคาร ธาตุพิทยาคม ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากนางอุ่นเรือน อิงคพัฒนกุล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาบ้านธาตุ และนายสมเกียรติ วงษ์ลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุ ร่วมเป็นประธานและมีผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก.