วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์มอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนใน อ.นาแห้วมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระห่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดโครงการ “ หนึ่งใจ...ให้ประชาชน”  มอบอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนประถมศึกษา พื้นที่อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย

                เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  2556  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช  กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์  เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียนประถมศึกษา จาก  โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาลึ่ง  บ้านนาผักก้าม และ บ้านนาเจริญ  ตำบลเหล่ากอหก  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เบสไฟว์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เจนิฟู้ด

                กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีความสามารถ และการศึกษาที่ดีจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  จึงมีพระดำริให้ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ร่วมกับจังหวัดเลย และบริษัท เบสไฟว์ อินเตอร์เทรด จำกัด จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาขึ้น  และทรงหวังว่า เยาวชนทุกคนจะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และนำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น