วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  พร้อมด้วยประชาชน นักเรียน  นักศึกษา ปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2556  ที่สวนป่าภูสวรรค์ หลักกิโลเมตรที่ 27  ถ.เลย-ด่านซ้าย อ.เมือง จ.เลย  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป) ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  สำนักพระราชวัง  จัดทำโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  โดยมีนายภานุ  แย้มศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด และมีประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 500 คน

นายชัยภัฎ สมบูรณ์ดำรงกุล  ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  กล่าวว่าโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามมินทร์” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดำริ ในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศให้ยั่งยืน เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประชาคมโลก ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติอย่างยั่งยืนสำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูก ประกอบด้วย ต้นมเหสักข์จำนวน 550 ต้น  และต้นสักสยามมินทร์จำนวน 550 ต้น รวมจำนวน 1,100 ต้น  บนเนื้อที่ 11 ไร่  ซึ่งกล้าไม้ทั้งสองชนิดได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นสักที่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นต้นสักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุกว่า 1,500 ปี  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริให้มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และได้ทรงพระราชทานนามว่า “มเหสักข์”  ซึ่งจากการตรวจสอบพันธุกรรมของต้นสักสยามมินทร์พบว่ามีดีเอ็นเอของต้นมเหสักข์มากกว่าร้อยละ 50  จึงเชื่อว่าต้นสักสยามมินทร์เป็นลูกของมเหสักข์  โดยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้ว่าต้นสักสองต้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็นต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวอำเภอลับแลนำมาปลูกจากม่อนจำศีล เมื่อคราวเสด็จประพาส หัวเมืองฝ่ายเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2444.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น