วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

องค์กรสื่อเลยฮึ่ม ยื่นหนังสือจี้วุฒิสภาตีกลับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ให้ส.ส.ไปพิจารณาใหม่


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556   ที่สำนักงานชมรมสื่อเสรีเลย อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเก่า ถนนเจริญรัฐ  อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตัวแทนชมรมสื่อเสรีเลย ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ถึงประธานวุฒิสภาผ่านพล...องอาจ   สุวรรณสิงห์  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลย โดยมี  ร... แปลก คณาวัลย์ เลขานุการ  เป็นตัวแทน พล.ต.ต.องอาจ รับหนังสือ


หนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่า  ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... อย่างรีบเร่งรวบรัดและมีเนื้อหาแตกต่างไปจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการเอาไว้ในวาระที่ 1 ทำให้บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากร่างกฎหมายนิรโทษกรรมขยายออกไปครอบคลุมถึงผู้สั่งการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมจนนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายและขยายระยะเวลาของการนิรโทษกรรมออกไปจนทำให้นักการเมืองที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับประโยชน์จากร่างกฎหมายฉบับนี้อีกด้วยการพิจารณาร่างกฎหมายด้วยวิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งในสังคมที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

ชมรมสื่อเสรีเลย  ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.เลย และประชาชนหลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพเป็นสมาชิก  เห็นว่าการจัดทำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนี้ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานที่เป็นสากล  ที่มุ่งเน้นนิรโทษกรรมให้ผู้กระทำความผิดบัญญัติกฎหมาย  ไม่ตั้งอยู่บนหลักประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และถือเป็นการทำลายหลักนิติรัฐที่ราชอาณาจักรไทยได้ยึดมั่นมาโดยตลอด

ชมรมสื่อเสรีเลยจึงขอเรียกร้องให้วุฒิสภาซึ่งต้องเป็นผู้พิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมได้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญยับยั้งร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไว้ก่อนและส่งร่างกฎหมายนิรโทษกรรมคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาทบทวนใหม่ 

หลังจากรับหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว ร.ต.ต.แปลกได้รับปากว่าจะนำส่งต่อไปยัง พล.ต.ต.องอาจ  สุวรรณสิงห์  ให้เร็วที่สุด.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น