วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

สพป.เลย 1 จัดงานวันครูเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557  ที่หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2557  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 และ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลยทุกสังกัด โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,500 คน

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์
ดร.สุเทพ  บุญเติม


ดร.สุเทพ  บุญเติม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  กล่าวว่า  การจัดงานวันครูมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน และเพื่อการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยภายในงานจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นของทุกสังกัด สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา  และการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้คำขวัญวันครู “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน”.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น