วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

เลือกตั้งสมานฉันท์กร่อย ผู้สมัครเข้าร่วม 2 คน เกณฑ์นักเรียน-นักศึกษานั่งฟัง


เมื่อวันที่ 15  มกราคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จ.เลย  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย (กกต.เลย) นำโดย มี พ...สุรฤทธิ์ มิ่งแก้ว กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด   “โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเลย” ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.. 2556 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557  เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เพื่อสร้างการยอมรับในผลของการเลือกตั้ง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดารงรักษาความเป็นมิตร ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง
 กิจกรรมดังกล่าวมีผู้สมัครร่วม 2 คน คือ นายวิทยา  โพธิพัฒน์  ผู้สมัครเขต 1 หมายเลข 1 จากพรรคชาติพัฒนา และนางนันทนา  ทิมสุวรรณ ผู้สมัครจากเขต 2 หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย โดยมีนักเรียน  นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังประมาณ  250   คน  

ทั้งนี้ผู้สมัคร ส.ส.เลย 4 เขตเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 16 คน  6 พรรคการเมือง.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น