วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

บขส.ทำพิธีเปิดรถโดยสารระหว่างประเทศสายที่ 14 เลย-หลวงพระบาง


เมื่อวันที่  8 มกราคม 2557   ที่สถานีขนส่ง จ.เลย  นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด  (บขส.) และนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ร่วมกันทำพิธีเปิดการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 14  เส้นทางจังหวัดเลย แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง
นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความเห็นชอบร่วมกันของกรมการขนส่งทางบก สังกัดกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมขนส่ง กระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในการเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางจังหวัดเลย แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง ซึ่งจะเดินรถผ่านด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง หรือด่านท่าลี่ จังหวัดเลย ทั้งนี้มั่นใจจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นการดำเนินงานตามแนวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค  ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของโครงข่าย  การคมนาคมขนส่งและ เป็นประตูสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียด้านนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า สายที่ 14  เส้นทางจังหวัดเลย แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง เป็นเส้นทางที่ บขส. ได้เดินรถร่วมกับ บริษัท นาหลวงขนส่งโดยสารผ่านแดนและท่องเที่ยว ประจำแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินรถด้วยรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 (ข) ฝ่ายละ 2-4 คัน เดินรถฝ่ายละ 2-4 เที่ยวต่อวัน  อัตราค่าโดยสารเส้นทางจังหวัดเลย แขวงหลวงพระบาง ราคา 700 บาท หรือ 175,000 กีบ และจากจังหวัดเลย แขวงไชยะบุรีค่าโดยสาร 500 บาท หรือ 125,000 กีบ ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวจะเดินรถผ่านด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง หรือ ด่านท่าลี่ จังหวัดเลย และด่านแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี ระยะทาง 394 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง   

สำหรับในวันนี้มีผู้โดยสารที่เดินทางไปกับรถสายดังกล่าวจำนวน 16 คน  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสารด้วย.        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น