วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

ทต.เชียงคานจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคอีสาน


เมื่อวันที่ 6  มกราคม 2556  เวลา 18.00  น.  ที่เวทีริมน้ำโขง  ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก  อ.เชียงคาน  จ.เลย  นายวิโรจน์   จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดมหกรรมการจัดการศึกษาระดับภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 126 แห่ง แบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 ประเภท  99 รายการ และ 5 ระดับ
ประกอบด้วย ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับประถมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่  6-9 มกราคม 2557  ใช้สนามโรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย และลานวัฒนธรรม อ.เชียงคาน เป็นสถานที่แข่งขัน  รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ทั้งนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่กว่า 10,000 คนนายหล่ง  แก้วนิรันดร์  นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคานกล่าวว่า   การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งแสริม ให้เด็กและเยาวชน ได้ฝึกทักษะและได้แสดงออกความสามารถ รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเด็กและยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงจำเป็นต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  เพื่อการมีส่วนร่วมขอองทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีวทีการแข่งขันทักษะ ความถนัด ความสามารถและความสนใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้ง5ระดับดังกล่าว รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  , เพื่อเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น