วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

ยื่นคำร้องเลือก ส.ว. 10-14 มี.ค.นี้ สรุปเลยมีผู้สมัคร 8 คน


กกต.จังหวัดเลย เตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สว.ที่ต้องการลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ต้องยื่นขอใช้สิทธิ์  10 – 14 มีนาคม 2557

นายณัชพล   ฉลวยศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย  แจ้งว่า จากการที่วาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันจะหมดลง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557   เพื่อให้การเตรียมงานเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง สว.แต่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ ณ หน่วยเลือกตั้งปกติในวันเลือกตั้งได้  และต้องการใช้สิทธิ์ล่วงหน้า คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้ต้องไปยื่นคำขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง   ต่อสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่  10 – 14 มีนาคม 2557 และไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันที่  23  มีนาคม   2557

สำหรับผู้สมัคร ส.ว.เลย มีทั้งสิ้นจำนวน 8 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายทนง สุวรรณสิงห์ , หมายเลข 2 นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์  , หมายเลข 3 นายสุเครื่อง บุรินทร์กุล , หมายเลข 4 นายภิชา ผลเรือง , หมายเลข 5 นายเสถียรพงศ์ บารมีธรรมสรณกุล , หมายเลข 6 นายนิพนธ์ โกษาจันทร์ ,  หมายเลข 7 นายกฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี และหมายเลข 8 พันเอก กาจพสุ เพชรสงคราม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น