วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผู้ว่าเลยนำข้าราชการ-อสม.เต้นบาสโลบ ออกกำลังกาย ในมหกรรม “รักเลย-รักสุขภาพ”


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2557  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรม “รักเลย รักสุขภาพ”  จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  โดยมีข้าราชการ และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมเต้นบาสโลบ และเต้นแอโรบิค  จำนวนกว่า 300 คน

นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  กล่าวว่า  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และทุกหน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนและประชาชน ด้วยการออกกำลังกาย  และพฤติกรรมบริโภคซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลของการมีสุขภาพกายใจที่ดี  จึงได้จัดทำโครงการ มหกรรม รักเลย รักสุขภาพ”  ประจำปี 2557  เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ได้ทราบถึงหลักในการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปฏิบัติที่สำคัญ คือ 32, 3 อ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ 2 ส คือ ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุรา


 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า  การจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสารเคมีที่อยู่ในร่างกาย การเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร การตอบคำถามด้านสุขภาพ  การพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กิจกรรมการออกกำลังกายกลุ่ม เต้นบาสโลบ และแอร์โรบิค โดยจะดำเนินการออกกำลังกายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทุกวันพุธ ณ สนามหน้าศาลากลางแห่งนี้ ให้เป็นต้นแบบการสร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพ เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งข้าราชการและประชาชนในจังหวัดเลย จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพและได้ให้ความสนใจนำมาซึ่งกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนมีสุขภาพดี สามารถควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้ได้ผลและเกิดความยั่งยืนต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น