วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เลยเตรียมแผนฟื้นฟูชีวิตคน-สิ่งแวดล้อม 6 หมู่บ้านรอบเหมืองทองจังหวัดเลยประชุมอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากเหมืองแร่ทองคำ ส่งอนุกรรมการเข้าพื้นที่ พบชาวบ้านเพื่อรับทราบและทบทวนปัญหาความต้องการ  พร้อมเตรียมแผนแก้ไขปัญหาทั้งด้านความต้องการพื้นฐานและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ที่ห้องประชุมศรีสองรัก  ศาลากลางจังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2557  นายภานุ  แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดเลย/จังหวัดทหารบกเลย เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ที่ประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจเขาหลวง  กรมทหารราบที่ ๘   หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาของ จังหวัดทหารบกเลย และหน่วยงานฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอวังสะพุง ที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลเขาหลวง   ซึ่งเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่ทองคำ และเกิดปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบ รวม ๖ หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยผุก , บ้านกกสะทอน , บ้านนาหนองบง , บ้านแก่งหิน , บ้านโนนผาพุงพัฒนา และ บ้านภูทับฟ้าพัฒนา ได้รับทราบข้อมูลความต้องการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน และข้อมูลการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของพื้นที่  จากหน่วยงานทางสาธารณสุข  เกษตร และ สิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาบาดาล  และน้ำผิวดิน การเตรียมแผนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชนในพื้นที่

ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน ลงพื้นที่ในวันจันทร์ที่  ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อร่วมประชุมสรุปข้อเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๖ หมู่บ้าน   เพื่อสรุปนำเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป  นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวบรวมสรุปผลการตรวจวิเคราะห์สภาพน้ำ สภาพดินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการในพื้นที่  เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบและทำความเข้าใจ  เกี่ยวกับแผนดูแลรักษาสุขภาพประชาชน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในสุขภาพอนามัยของตนเอง  และกำชับให้หน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ถึงผลความคืบหน้า  แผนดำเนินการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ลงได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น