วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อุตสาหกรรมเลยเผยผลตรวจน้ำหมู่บ้านรอบเหมืองทอง ปลอดภัย ไร้สารโลหะหนัก – ผลเลือดคนงานปกติ

อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ประกาศผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณรอบเหมืองแร่ บริษัททุ่งคำ จำกัด  พื้นที่ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง  ครั้งที่  ๑  พบสารมีค่าไม่เกินมาตรฐาน และไม่มีค่าสารโลหะหนักเพิ่มขึ้นจากการเก็บตัวอย่างที่ผ่านมา  ขณะที่ผลการตรวจเลือดคนงานเหมืองทองทุ่งคำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

นายสุวรรณ  ปรัชญาดำรง  อุตสาหกรรมจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเลยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำในบริเวณโดยรอบบริษัท ทุ่งคำ จำกัด และกำหนดให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน  ๔  ครั้ง ต่อปี   ซึ่งคณะทำงานฯ มีความเห็นว่า ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน น้ำประปาบาดาล  บ่อน้ำตื้น  มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเหมือง ในการที่จะใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย จึงออกประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เรื่องผลการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณโดยรอบ บริษัททุ่งคำ จำกัด ที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จากจุดเก็บตัวอย่าง ๗ จุด  คือ น้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านกกสะทอน , บ่อน้ำตื้น หมู่ ๓ บ้านนาหนองบง , น้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านนาหนองบง , น้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๑๒  บ้านโนนผาพุง , น้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๑ วัดศรีสะอาด , น้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๑๓  บ้านภูทับฟ้า  และ บ่อน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๒ วัดศรีสว่างจอมแจ้ง โดยหน่วยงานที่ตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ , กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปรากฏว่า  พบสารหนู และแมงกานีส  ไม่เกินค่ามาตรฐาน  , ไม่มีสารโลหะหนักเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านมา  ส่วนผลการตรวจสอบการจัดเก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ ๒   เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  ต้องใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์อีกระยะหนึ่ง   หากแล้วเสร็จ จะประกาศให้ทราบต่อไป

ด้านนายสมพงษ์   คล้อยแคล้ว  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย เปิดเผยว่า  ตามที่ผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดเลย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ พื้นที่ตำบลเขาหลวง  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน กับ บริษัททุ่งคำ จำกัด และตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน คณะอนุกรรมการประสานความต้องการของบริษัททุ่งคำ  คณะอนุกรรมการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้วางกรอบประเด็นผลกระทบเนื่องจากการได้รับสารปนเปื้อน  โลหะหนัก และขอให้มีการสุ่มตรวจวัตถุ หรือ สิ่งของตามจุดเสี่ยงต่างๆ  ที่อาจได้รับสารปนเปื้อนและโลหะหนัก ทั้งภายในและภายนอกเหมืองแร่นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย  ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีบทบาท และ ภารกิจในการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน บริษัท ทุ่งคำ จำกัด   ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ๒๕๕๖  และตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔    มีการตรวจสุขภาพของพนักงานบริษัททั้งหมด จำนวน ๒๙๐ คน  ปรากฏว่า ไม่พบความผิดปกติ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน และ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน   และหากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย  โทรศัพท์  ๐๔๒ – ๘๑๑๒๑๒ ในวัน และ เวลาราชการ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น