วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เด็กเลยท้องวัยเรียนที่ 3 ของภาค เร่งทำเอ็มโอยูกับโรงเรียนลดสถิติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะด้านอนามัยเจริญพันธุ์ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค ระหว่างบุคลากร และหน่วยงานด้านการศึกษา และสาธารณสุข ภายใต้โครงการ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข  เผยสถิติวัยรุ่นเลยคลอดลูกในวัยเรียนเป็นอันดับ 3 ของภาคอีสาน


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  ที่โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย  นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะด้านอนามัยเจริญพันธุ์ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานด้านการศึกษา และสาธารณสุข ภายใต้โครงการ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย (LOEI Buddy Happy Tee)

นายแพทย์สุวิทย์   โรจนศักดิ์โสธร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่าจากสถานการณ์ข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2555-2556 พบว่า อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-19 ปี ของจังหวัดเลย เท่ากับร้อยละ 57.30 และร้อยละ 53.5 ต่อประชากรหญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี 1,000 คนตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในระดับประเทศนั้น เป็นอันดับ 3 ของภาค รองจาก จ.บึงกาฬ และจ.สกลนคร และเป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ

ด้านข้อมูลการให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี ของศูนย์พึ่งได้ ในปีงบประมาณ 2555 พบว่ามี เด็กและสตรีอายุไม่เกิน 20 ปี ถูกกระทำรุนแรง โดยประเภทของการถูกกระทำรุนแรงคือทางเพศมากที่สุดถึง ร้อยละ 74 ปัญหายาเสพติด ในด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) ในจังหวัดเลยพบว่ามีการขยายตัว กล่าวคือ ยังมีผู้เสพผู้ติดมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งใน/นอกสถานศึกษา และผู้ใช้แรงงาน  

นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นจังหวัดเลยยังสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จากสภาพปัญหาดังที่กล่าวมา จังหวัดเลย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงได้ จัดทำโครงการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นระดับจังหวัดขึ้นเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และได้รับการอนุมัติเพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานกลไกการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการอนามัยเจริญพันธ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย โดยมีรูปแบบในการดำเนินงานโดยใช้กลไกการขับเคลื่อนของการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขในลักษณะคู่บัดดี้(Buddy) “141 โรงเรียน 141 โรงพยาบาล”  และการพัฒนาอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  ได้จัดกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงนี้ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมดังกล่าว อันจะส่งผลให้เด็ก วัยรุ่น และเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง  ฒนาสุขภาพวัยรุ่น ที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นต่อไป เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู อาจารย์  บุคลากรสาธารณสุขจาก 14 อำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 300 คน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น