วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ครูร.ร.สังกัด สพป.เลย 1 พร้อมรับเปิดเทอม ลงนามป้องกัน-ปราบปรามคอรัปชั่่น


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558   ที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามโครงการ “สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชัน” ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ผู้อำนวยการกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1  เป็นประธานพิธีลงนาม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 กล่าวว่า  สพฐ.ได้ดำเนินการโครงการ “สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน”  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

พร้อมกันนี้  ได้ประชุมเตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รับทราบนโยบาย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  รับทราบนโยบาย  แนวคิด ทิศทางในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านคล่องเขียนคล่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น