วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

8 ปี 2 สมัย ‘นายกป็อก’ลั่น ทม.วังสะพุงธรรมภิบาล 100%


นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง  เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2558   สมาคมจริยธรรมและธรรมภิบาลไทย สภาพัฒนาการเมือง  และเทศบาลเมืองวังสะพุง  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน โดยใช้หลักทศพิธราชธรรม  โดยมีผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง  ผู้นำชุมชน เข้าร่วมงาน 50 คน  โดยมีศาสตราจารย์สุจิต  บุญบงการ   รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคนที่ 3 และอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ร่วมปาฐกถาพิเศษ  หัวข้อ “แนวคิดในการเสริมสร้างธรรมภิบาล”  พร้อมด้วยการบรรยายหัวข้อ การเสริมสร้างความสุขด้วยการมีส่วนร่วม  โดยพระครูอุดมวรานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ อ.วังสะพุง  การบรรยายหัวข้อ “หลักทศพิธราชธรรมส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดย รศ.ภาสกร  ดอกจันทร์ จากมมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ในช่วงบ่ายมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการสำรวจชุมชนตนเอง


นายกฤษณะเดช  โสสุทธิ  สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง  กล่าวว่า  การจัดงานประชุมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการจัดการตนเองของชุมชน  ซึ่งผลที่จะได้รับคือ  คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีการบริการจัดอย่างมีธรรมาภิบาล  ซึ่งแผนที่ชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้น จะได้รับการบรรจุไว้ในเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะเป็นการลดความขัดแย้งในชุมชนด้านการจัดทำโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ศ.สุจิต  บุญบงการ

นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง  กล่าวว่า  หลังจากที่ตนเข้ามาบริหารงานในเทศบาลเมืองวังสะพุง จนถึงขณะนี้นับเป็นเวลา 8 ปี  2 สมัย  ตนกล้าพูดได้ว่า เทศบาลเมืองวังสะพุงมีธรรมภิบาลเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งการบริหารงานของตนและผู้บริหาร ได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาล  หรือการจัดสภาเมือง  ความคิดเห็นของประชาชนจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม  อย่างเช่น  เทศบาลมีโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนที่ชุมชนตลาดบ้านนาหลัก ถนนมลิวรรณสายเก่า  ประชาชนแสดงความคิดเห็นคัดค้าน  เทศบาลเมืองวังสะพุงก็ยุติโครงการทันที  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังถือว่าเป็นเริ่มต้นธรรมภิบาลเท่านั้น  เพราะระยะเวลา 8 ปี  ถือว่าเป็นช่วงที่จัดระบบ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เคยผุพังให้ดีขึ้น  หลังจากนี้ธรรมาภิบาลจะมีอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป  เพราะการที่มีธรรมภิบาล โปร่งใส ได้ทำให้เงินงบประมาณถูกนำมาใช้อย่างคุ้มค่า  ประชาชนและบ้านเมืองได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่  นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงกล่าว.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น