วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ฉงน! คนเปิดร้านขายเหล้าโผล่มีชื่อ 1 ใน 25 บุรุษเมืองเลยผุดผ่องไม่แตะแอลกอฮอล์สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย จัดแถลงข่าวโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เปิดตัวบุคคลต้นแบบ 25 คน ไม่ยุ่งเกี่ยวแอลกอฮอล์ที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 27 ก.ค.นี้  สุดพิลึก พ่อค้าเปิดร้านขายเหล้าให้เด็กโผล่ติดโผด้วย


ที่ห้องประชุมศรีสองรัก  ศาลากลาง จ.เลย  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558  นายเสน่ห์  นนทะโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานแถลงข่าวการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จัดโดยคณะสงฆ์จ.เลย  , สำนักงานพระพุทธศานา จ.เลย , ส.ส.ส., สำนักงานสาธารณสุข จ.เลย , สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล) และสำนักงานวัฒนธรรม จ.เลย 

นางวชิรา น่วมเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย  กล่าวว่า  โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์  ทำให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี ,  เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักศีล 5 มาใช้ในชีวิตประจำวัน  ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเล่นการพนันในงานบุญประเพณีต่างๆ  รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูบุคคลต้นแบบ ที่มีความมุ่งมั่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และอบายมุขตลอดชีวิต  โดยได้ดำเนินกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา “เทเหล้าเผาบุหรี่”  ในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีสุทธาวาส และวัดศรีบุญเรือง อ.เมืองเลย  และการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2558  อำเภอละ 1 หมู่บ้าน  ดำเนินกิจกรรม “งานบุญ  งานเศร้า ปลอดเหล้ารักษาศีล”  ด้วย


นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่มีความมุ่งมั่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และอบายมุขตลอดชีวิต  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 25 คน ซึ่งมีทั้งข้าราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  และพ่อค้า ประชาชนทั่วไป กำหนดให้มีพิธีมอบโล่แก่บุคคลต้นแบบในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นี้

ทั้งนี้  จากการตรวจสอบรายชื่อบุคคลต้นแบบที่มีความมุ่งมั่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และอบายมุขตลอดชีวิต 25 คน  พบว่ามีบางรายประกอบธุรกิจร้านค้าในชุมชน มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้คนทั่วไป รวมถึงเยาวชนด้วย

รายชื่อ 25 คน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบที่มีความมุ่งมั่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และอบายมุขตลอดชีวิต ของจ.เลย  มีดังนี้

1. นายวัชชิระ  พรหมเทพ     อัยการจังหวัดเลย   
2. พล.ต.  เถลิงศักดิ์  พูลสุวรรณ     ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย
3. พ.ต.อ.  ปิติพัฒน์  ธวัชวิชัยร      พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย
4. ดร.สุเทพ  บุญเติม       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต  1
5. ดร.ศุภชัย  จันปุ่ม         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต  2
6. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร     ผู้อำนวยการสำนัดงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
7. นายทวี  เสริมภักดีกุล       นายอำเภอเมืองเลย
8. นายสมเดช  เจริญชนม์     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   เลยเขต  1
9. นายประจวบ  คงสุข         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ
10. นายสมชาย  คำพิมพ์      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้
11. นายจักรภัทร  พรมคล้าย     ปลัดอำเภอด่านซ้าย
12. นางนุชนารถ  ลิมปิษเษียร     ผู้จัดการร้านศรีธรรม จังหวัดเลย
13. นายพูลสวัสดิ์  ภาคธูป        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
14. นายก้าน  กุณวงศ์               นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
15. นายศุภชล  สืบสาย        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน
16. นายสมศักดิ์  จรัสโภคธำรง      หัวหน้าสถานีจ่ายไฟฟ้าจังหวัดเลย
17. นายจักริน  ราชพรหมมา       ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเกษตร  อำเภอด่านซ้าย
18. นายประพนธ์  พลอยพุ่ม      ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย
19. นายอำนาจ  เจริญอินทร์       นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก  อำเภอภูเรือ
20. นายกองทัพ  บุตรเต         ข้าราชการครู  โรงเรียนบ้านนาดินดำ
21. นางหนูภัก  แก้วกัณหา      ประกอบธุรกิจส่วนตัว
22. นายสฤษติ์  กุลภา          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฮม
23. นางแดง  วงษา          กำนันตำบลเอราวัณ
24. นางสุตตา  สารวงษ์      ผู้นำบุญศูนย์กัลยาณมิตร  จังหวัดเลย
25.พ.ต.อ. สวัสดิ์  เตียวิรัตน์      ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น