วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

เด็กป.6 รร.บ้านท่าลี่สุดเจ๋ง สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ความภูมิใจของคนชายขอบที่โรงเรียนบ้านท่าลี่  อ.ท่าลี่  จ.เลย  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงาน “โอเพ่นเฮ้าส์ เปิดห้องเรียน สู่การจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ  โรงเรียยนบ้านท่าลี่” 

นายสมัย พวงกันยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่ กล่าวว่า  ในการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานจากการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ตลอดปีการศึกษา 2558 ที่คณะครูทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการจัดการเรียนการสอน และได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนมาเผยแพร่ เพื่อสร้างความตระหนักและคุณค่าของการแสวงหาความรู้ของนักเรียน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านท่าลี่ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน เป็นโรงเรียนดี ที่เป็นเลิศ ประจำอำเภอใกล้บ้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง ซึ่งผลจากการบูรณาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ครูผู้สอนมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จนทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นตามนโยบายของทางราชการจากผลการทดสอบระดับชาติ (โอ-เนต) ที่โรงเรียนบ้านท่าลี่ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกรายวิชา และสูงกว่าปีการศึกษา 2557 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 และในการทดสอบครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านท่าลี่ สามารถทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบระดับชาติ(โอเนต) ได้ 100 คะแนนเต็ม 1 คน คือ ด.ญ.นรินทร์ทิพย์  แพทย์เพียร  โดยได้รับทุนการศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีนักเรียนชั้น ป.6 สอบได้ 95 คะแนนอีก 2 คน

นายสม้ย  พวงกันยา  ผอ.ร.ร.บ้านท่าลี่

ทั้งนี้  ด.ญ.นรินทร์ทิพย์  แพทย์เพียร  เป็น 1 ใน 3 นักเรียนชั้น ป.6 ของจังหวัดเลยที่สามารถสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100  โดยอีกสองคนนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย และโรงเรียนอนุบาลเลย  ดังนั้นด.ญ.นรินทร์ทิพย์  แพทย์เพียร  ถือเป็นนักเรียนโรงเรียนจากพื้นที่ชายแดน ห่างไกลความเจริญซึ่งมีเพียงไม่กี่คนในประเทศไทยที่ทำได้เช่นนี้ด.ญ.นรินทร์ทิพย์  กล่าวว่า  รู้สึกดีใจมาก หลังจากทราบผลการสอบ  แต่ก่อนสอบก็รู้สึกมั่นใจอยู่แล้วว่าน่าจะทำได้  เพราะที่ผ่านมาเตรียมตัวมาอย่างดี  สาเหตุที่ทำให้สอบคะแนนเต็ม 100 คะแนนครั้งนี้ เป็นผลมาจากที่ตนตั้งใจเรียน หมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ  ชอบวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์  ในอนาคตอยากเรียนแพทย์
ด้านนายนครินทร์  แพทย์เพียร  อายุ 40 ปี  บิดาของด.ญ.นรินทร์ทิพย์  กล่าวว่า  การเลี้ยงดูลูก คอยเอาใจใส่  อยู่กับเขาทุกวัน คอยให้คำปรึกษา ทำการบ้านด้วยกัน  รู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น