วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเลย จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน”


ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดสัมมนาประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1” หัวข้อ  “ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน”  โดยมีผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เป็นประธานพิธีเปิด


ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค
ผศ.ดร.เชิดเกียรติ  กุลบุตร  คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าวว่า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นคณะที่เก่าแก่พร้อมการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เปิดสอนในศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ถือเป็นคณะที่มีความพร้อมในทางวิชาการเพื่อรับใช้สังคมเป็นเวลานาน และมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 กว่าสาขาวิชา รวมทั้งบุคลากรในคณะมีผลงานการวิจัยที่หลากหลายซึ่งควรจะนำเผยแพร่สู่ชุมชนทางวิชาการ ขณะเดียวกันถือเป็นการเปิดเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นเวทีของผู้ที่มี ความสามารถทางศาสตร์มนุษย์และสังคมศาสตร์ ได้แสดงความสามารถ พัฒนาต่อยอดศักยภาพ ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการ “ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1” “ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน”  ระหว่างวันที่  4-6 มีนาคม 2559   คาดว่าผลความสำเร็จของโครงการจะก่อเกิดเอกสารทางวิชาการ และถือเป็นการเริ่มต้นพัฒนากิจกรรมทางวิชาการในปีแรก และเป็นต้นแบบของ ปีถัดไป
สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , เพื่อเปิดเวทีการนำเสนองานวิจัย บทความทางวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นักวิจัย  นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  และเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบ: proceedings  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ส่วนกิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้  มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”  โดย รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิชาการ วิชาการหรือบทความวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีเนื้อหาหลากหลายในด้านวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลกับประชาคมอาเซียน ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  , การท่องเที่ยว , วิถีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ, ความมั่นคงทางอาหาร , ภาษาและวรรณกรรม , การจัดการความรู้ /การถ่ายทอด , ศิลปกรรม ดนตรี , การพัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภาษาศาสตร์และภาษาต่างประเทศภูมิภาคอาเซียน , ประวัติศาสตร์ /ชาติพันธุ์  และการปกครองท้องถิ่น/ภาวะผู้นำ/กฎหมาย  นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่บ้านนาอ้อ อ.เมืองเลย และอำเภอเชียงคานด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น