วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

สพป.เลย เขต 1 มอบรางวัล 12 นร.สอบโอเนตคณิตฯคะแนนเต็ม 100


เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2559   ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต (สพป.เลย เขต 1) ดร.รอง  ปัญสังกา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานพิธีมอบรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ป.6  ของโรงเรียนในสังกัด  ที่สามารถสอบ O-net  กลุ่มวิชาสาระวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  12 คน 

โดยแบ่งเป็นโรงเรียนเมืองเลย 6 คน  ประกอบด้วย  ด.ช.ชาญวิชญ์  กมลรัตน์ , ด.ญ.ญาณภัทร  แสนประสิทธิ์ , ด.ช.เดชาธรรม  ภูมิชัย  , ด.ญ.บุษกร  ทองเพ็ชร , ด.ช.พงษ์ชนะ  มณีโชติ  และด.ช.ภูรี  วงศ์ศิลา  โรงเรียนอนุบาลเลย 1 คน  ด.ช.วิศวะ  ศรีสะอาด  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 คน  ด.ญ.นรินทิพย์  แพทย์เพียร  และโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  ประกอบด้วย ด.ญ.ไข่มุก  เหลืองวงศ์ไพศาล , ด.ญ.ณัทภร  สอนศรี , ด.ช.ภีรวิชญ์  พิลาคุณ  และ ด.ญ.สิริรัตน์  วุฒิประชารัฐ

นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนด้วย 

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  กล่าวว่า  จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2558  พบว่านักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาระกลุ่มวิชา  ได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ยกเว้นสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และสูงกว่าปี 2557  ร้อยละ 2.28  โดยจะมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นในปีต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น