วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

ผู้ว่าฯเลยลงนามเพิ่มคำขวัญจังหวัดอีกสามวรรค


ผู้ว่าฯเลยลงนามในหนังสือเวียนไปยังส่วนราชการแจ้งแก้ไขเพิ่มคำขวัญจังหวัดอีกสามวรรค “ดอกไม้งามสามฤดู  ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์  มั่นคงความสะอาด”   ต่อจาก “เมืองแห่งทะเลภูเขา  สุดหนาวในสยาม”  ชาวบ้านวิจารณ์ผ่านเฟซ ไม่มีส่วนร่วมคิด

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ได้ลงนามในหนังสือราชการที่ ลย 0017.3/ว 5557  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559  เรื่อง  การเปลี่ยนชื่อคำขวัญจังหวัด  แจ้งไปยังหัวหน้าส่วนราขการ ผู้บริหารสถานศึกษา  นายก อบจ.เลย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอ  และองค์กรเอกชน   ระบุว่า  ตามที่จังหวัดเลยได้มีคำขวัญประจำจังหวัดว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา  สุดหนาวในสยาม”  นั้น  ในปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดเลยได้มีการเพาะปลูกและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มมากขึ้น  สร้างรายได้ในแต่ละปีจำนวนมาก  และเนื่องจากจังหวัดเลยเคยเป็นถิ่นที่อยู่ ของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพบูชาหลายรูป  ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดรณรงค์รักษาความสะอาดของบ้านเมืองอย่างจริงจัง  ซึ่งในการนี้จังหวัดเลย โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รณรงค์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า จังหวัดเลยต้องเป็นอีกจังหวัดหนึ่ที่มีความสะอาดที่สุดในประเทศไทย


หนังสือราชการฉบับดังกล่าวระบุต่อไปว่า  เพื่อให้สอดคล้องกับประวัติภูมิหลังและภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการรักษาความสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องยั่งยืน  ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2559   และได้มีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2559  ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้ความเป็นชอบเปลี่ยนชื่อคำขวัญประจำจังหวัดเลย จากเดิม “เมืองแห่งทะเลภูเขา  สุดหนาวในสยาม”  เปลี่ยนเป็น  “เมืองแห่งทะเลภูเขา  สุดหนาวในสยาม  ดอกไม้งามสามฤดู  ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์  มั่นคงความสะอาด”  

ทั้งนี้  ภายหลังที่หนังสือราชการฉบับนี้เผยแพร่ออกไป ได้มีประชาชนแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์  ชุมชนเกี่ยวกับจังหวัดเลยในเฟซบุ๊ค  ส่วนใหญ่เห็นว่า การเปลี่ยนคำขวัญจังหวัดเลยยังไม่มีความจำเป็น  และหากจะเปลี่ยนก็ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคิดค้นข้อความ ให้มากกว่านี้ก่อนจะประกาศใช้.   

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอไฟล์ไปสั่งป้ายไวนินติดที่โรงเรียนครับ...tuytep.t@gmail.com

    ตอบลบ