วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ถนนทุ่งนาเมี่ยงตัดใหม่ใกล้เสร็จ ราคาที่ดินพุ่งสามเท่าตัว


นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล โยธาธิการและผังเมือง จ.เลย  เปิดเผยว่า  ตามที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.เลย  ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน โดยก่อสร้างถนนตัดผ่านทุ่งนาเมี่ยง ด้านทิศเหนือของเขตเทศบาลเมืองเลย เป็นถนนคอนกรีต 4 เลน กว้าง 20 เมตร มีทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยานระยะทาง 1.2 กิโลเมตร  มีถนนสายรองเป็นถนนคอนกรีต กว้าง 9 เมตร รวมระยะทาง  2.2 กิโลเมตร มีสะพานคอนกรีต 1 แห่ง ความยาว 80 เมตร   พร้อมระบบไฟฟ้าและน้ำประปา  ใช้งบประมาณ 62,040,000 บาท

นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล 
สำหรับการก่อสร้างขณะนี้ได้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 คาดว่าจะเปิดใช้ได้อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2560 นี้   ซึ่งถือเป็นโครงการจัดรูปที่ดินแห่งแรกของจังหวัดเลยที่ดำเนินการโดยให้เจ้าของที่ดินบริเวณนี้สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 85 ราย  ที่ดิน 135 แปลง  รวมพื้นที่ 222 ไร่  โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่ดินบริเวณนี้ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพราะในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นนาข้าว ไม่มีทางเข้า-ออก  ในอนาคตจะเป็นพื้นที่รองรับการเจริญเติบโตของเมือง ถนนสามารถระบายความแออัดของการจราจรที่เข้า-ออกเมืองด้านทิศเหนือ เชื่อมต่อกับถนนเลย-เชียงคาน ด้านถนนมะขามหวานได้เป็นอย่างดี


ในบริเวณโครงการมีการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ทั้งน้ำประปา ไฟฟ้า และระบบระบายน้ำ ถือว่าเป็นวางแผนการวางผังเมืองที่วางไว้อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาสภาพแวด ล้อมของเมืองให้มีความน่าอยู่สะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ขณะนี้หลายพื้นที่ในลักษณะคล้ายกันมีประชาชนรวมตัวกันทำเรื่องร้องขอมาที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เลย ให้เข้าทำดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน เพราะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของทุ่งนาเมี่ยง ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จากไร่ละ 700,000 บาท  ก่อนเริ่มโครงการ ขณะนี้เพิ่มขึ้นไปกว่า 3 เท่าตัวแล้ว  หากโครงการนี้สำเร็จไปด้วยดี การทำโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่อื่นๆก็จะง่ายขึ้นด้วย   โยธาธิการและผังเมือง จ.เลย  กล่าว.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น