วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เด็กม.1 โรงเรียนบ้านเพิ่มคว้าที่ 1 แข่งคิดเลขเร็วระดับประเทศ


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด   โดยได้จัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะ ทั้งระดับโรงเรียน  เขตพื้นที่การศึกษา  ระดับภาค และระดับชาติ   โดยในปีนี้การแข่งขันระดับชาติจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560

สำหรับการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ผลปรากฏว่าเด็กชายนิคม   พงเพ็ชร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเพิ่ม  อ.ผาขาว  จ.เลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2  ได้ 96 คะแนน  (เต็ม 100 คะแนน ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จาก 11 โรงเรียนตัวแทนภูมิภาคต่างๆจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน   ส่วนอันดับสองเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  และอันดับสาม นักเรียนจากโรงเรียนดงตาหวัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2เด็กชายนิคม   พงเพ็ชร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเพิ่ม  อำเภอผาขาว  เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2546   ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ 6  บ้านโนนสว่าง  ต.บ้านเพิ่ม  อ.ผาขาว  จ.เลย   เป็นบุตรของ นายสงกรานต์  พงเพ็ชร   และนางปวีณา  ศรีจูลฬา

ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ  เคยทำผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้คะแนน  94  คะแนน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น