วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้ว่าฯเลยห่วงขรก.ท้องถิ่นเสี่ยงติดคุก เหตุสนองนักการเมืองขี้โกง-ซื้อเสียงเมื่อวันที่ 19 เมษายน  2560  ที่โรงแรมฟอร์ล่าฮิลล์  อ.เมือง จ.เลย  สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย   จัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ “ท้องถิ่นร่วมใจ สร้างสังคมไทยสุจริต”   มีนายคุมพล  บรรเทาทุกข์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิด  โดยมีท้องถิ่นอำเภอปลัดและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 101 แห่ง รวมจำนวน 230 คนว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์  หัสดม  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย  กล่าวว่า  การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการ “ไทเลยรวมใจ หยุดภัยการทุจริต”  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดสังคมสุจริตในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

ซึ่งการสัมมนาในวันนี้มีการให้ความรู้ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการกำหนดแผนงานด้านการป้องกันการทุจริต แนะนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  รวมถึงการให้ความรู้เรื่องของการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการป.ป.ช. ในเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยน และเพิ่มตำแหน่งที่ต้องมีหน้าที่ยื่นด้วยนายคุมพล  บรรเทาทุกข์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวระหว่างพิธีเปิดว่า  รู้สึกเห็นใจบรรดาข้าราชการประจำที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีหรือลงโทษ  ทั้งๆที่มีความตั้งใจจริง ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  แต่บางครั้งก็ต้องยอมรับว่า ได้รับแรงกดดันจากฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น ที่ซื้อเสียงเข้ามานั่งในฐานะผู้บังคับบัญชา  นักการเมืองเหล่านี้เขาทำทุกวิถีทางเพื่อจะถอนทุนคืน  ดังนั้นจึงขอให้กำลังใจข้าราชกาชทำหน้าที่ยึดมั่นใจความถูกต้อง  ยืนหยัดเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  ไม่รับใช้นักการเมืองมีพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น