วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บทความพิเศษ / "ทุ่งนาเมี่ยง" น้ำท่วมครั้งนี้ "ไม่ธรรมดา"ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า “ทุ่งนา”  ดังนั้นการที่ทุ่งนาเมี่ยงถูกน้ำท่วมจึงถือเป็นเรื่องปกติ  แต่ที่ไม่ปกติคือ การเลือกที่ดินบริเวณนี้มาทำโครงการเมืองใหม่...

ราคาที่ดินบริเวณทุ่งนาเมี่ยงได้พุ่งทะยานเป็นบั้งไฟล้านเอราวัณ เมื่อมีโครงการของกรมโยธาธิการเข้ามาพัฒนาพื้นที่ตาบอด ภายใต้โครงการจัดรูปที่ดิน โดยก่อสร้างถนนตัดผ่านทุ่งนาเมี่ยง ด้านทิศเหนือของเขตเทศบาลเมืองเลย เป็นถนนคอนกรีต 4 เลน กว้าง 20 เมตร มีทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยานระยะทาง 1.2 กิโลเมตร  มีถนนสายรองเป็นถนนคอนกรีต กว้าง 9 เมตร รวมระยะทาง  2.2 กิโลเมตร มีสะพานคอนกรีต 1 แห่ง ความยาว 80 เมตร   พร้อมระบบไฟฟ้าและน้ำประปา  ใช้งบประมาณ 62,040,000 บาท

ขณะนี้โครงการได้ดำเนินการไปกว่าร้อยละ 99 แล้ว ถือเป็นโครงการจัดรูปที่ดินแห่งแรกของจังหวัดเลยที่ดำเนินการโดยให้เจ้าของที่ดินบริเวณนี้สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 85 ราย  ที่ดิน 135 แปลง  รวมพื้นที่ 222 ไร่  ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่ดินบริเวณนี้ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพราะในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นนาข้าว ไม่มีทางเข้า-ออก  ในอนาคตจะเป็นพื้นที่รองรับการเจริญเติบโตของเมือง ถนนสามารถระบายความแออัดของการจราจรที่เข้า-ออกเมืองด้านทิศเหนือ เชื่อมต่อกับถนนเลย-เชียงคาน ด้านถนนมะขามหวานได้เป็นอย่างดี

แหล่งข่าวในสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เลย ระบุก่อนหน้านี้ว่า  ในบริเวณโครงการมีการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ทั้งน้ำประปา ไฟฟ้า และระบบระบายน้ำ ถือว่าเป็นวางแผนการวางผังเมืองที่วางไว้อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีความน่าอยู่สะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ขณะนี้หลายพื้นที่ในลักษณะคล้ายกันมีประชาชนรวมตัวกันทำเรื่องร้องขอมาที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เลย ให้เข้าทำดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน เพราะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของทุ่งนาเมี่ยง ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จากไร่ละ 700,000 บาท  ก่อนเริ่มโครงการ ขณะนี้เพิ่มขึ้นไปกว่า 4 เท่าตัวแล้ว  หากโครงการนี้สำเร็จไปด้วยดี การทำโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่อื่นๆก็จะง่ายขึ้นด้วย

ทุ่งนาเมี่ยงก่อนถูกน้ำท่วม (ภาพถ่ายเมื่อ ธ.ค.2559)

แต่จากเหตุการณ์น้ำท่วม จ.เลย เมื่อวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา พื้นที่บริเวณนี้ได้รับผลกระทบเต็มๆ  เพราะตั้งอยู่กลางทุ่งนา  ห่างจากแม่น้ำเลยและปากแม่น้ำหมานไม่ถึง 1 กิโลเมตร  เมื่อกรมโยธาฯเลือกพื้นที่ตรงนี้เป็นต้นแบบของการปฏิรูปที่ดินตาบอดแห่งแรกของจังหวัด  จึงถือเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา  เพราะในกรมโยธาธิการมีข้าราชการระดับมันสมอง คาดการณ์ว่าน้ำจะท่วมไม่ท่วม หรือการคิดคำนวณการป้องกันน้ำท่วม  สติปัญญาย่อมเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปอยู่แล้ว

น้ำท่วมทุ่งนาเมี่ยงครั้งนี้  สะท้อนและสะเทือนถึงความเชื่อมั่นในกรมโยธาธิการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  สังคมเกิดข้อสงสัยมากมาย 

ย้อนกลับไปก่อนที่จะอนุมัติดำเนินโครงการในพื้นที่ตรงนี้ พิจารณาจากอะไร ทั้งที่อยู่ในพื้นที่รองรับน้ำ เป็นที่นาและหนองน้ำ  ซึ่งมีพื้นที่ชานเมืองที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมให้เลือกอีกหลายจุด ขณะเดียวกันถนนที่ตัดใหม่ไปถึงถนนถนนมะขามหวานที่มีอยู่เดิมซึ่งแคบมากมีลักษณะเป็นซอยมากกว่าเป็นถนน กลายเป็นคอขวด จะมีแผนรองรับตรงนี้อย่างไรบ้าง 

และผลกระทบสำคัญจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้คือ  วงการอสังหาริมทรัพย์ของเมืองเลยสั่นคลอน  ทุ่งนาเมี่ยงดาวรุ่งพุ่งแรง ราคาที่ดินไร่ละเกือบ 3 ล้าน  ตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่  คนถือครองที่ดินเก็งกำไร  อ่วมยิ่งกว่าน้ำท่วม...

นี่แค่ต้นฤดูฝน  ของจริงจะมาถึงก็เดือนกันยายน-ตุลาคม ฝนและน้ำจะมาหนักกว่านี้หลายเท่า...  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น