วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ม.ราชภัฏเลยจับมืออปท. สร้างเครือข่ายสุขภาวะชุมชน


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมือง  จ.เลย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันของนักวิชาการจากสถาบันวิชาการกับศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน โดยมีผศ.ดร.เชาว์  อินใย  รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงนามความร่วมมือ (MOU)  กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 42 หน่วยงาน

 


ดร.สัญชัย  เกียรติทรงชัย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า  การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน   โดยได้รับการหนุนเสริมจากสสส.โดยแผนสุขภาวะชุมชน ให้การทำงานของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคคลากรในมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือกันของนักวิชาการจากสถาบันวิชาการกับศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย และกลไกการจัดการจังหวัดน่าอยู่ ด้วยการถอดบทเรียนปฏิบัติการจริง การวิจัยและพัฒนากระบวนการทำงานของพื้นที่และเครือข่ายในการเพิ่มศักยภาพระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนของพื้นที่ การตอบสนองปัญหาและความจำเป็นของพื้นที่ ผลลัพธ์การจัดการตนเองของพื้นที่สู่การเพิ่ม ขีดความสามารถการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำใช้ในการถ่ายทอดให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายต่อไป

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2560  มีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 42 หน่วยงาน   เข้าร่วมจำนวน 120 คน.

ผศ.ดร.เชาว์  อินใย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น