วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

องคมนตรีตรวจเยี่ยม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52 อ.วังสะพุง จ.เลยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562  พลเรือเอกพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52  ต.ศรีสงคราม  อ.วังสะพุง  จ.เลย  โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน  และผู้บริหารหน่วยงานราชการด้านการศึกษาในจังหวัดเลยให้การต้อนรับนายนรวัฒน์  อัมภวา  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 กล่าวว่า  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 626 คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 69 คน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประภมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 ห้องเรียน รับเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการ 2 จังหวัด คือ เลยและหนองบัวลำภู  เข้ามาเรียนแบบพักอยู่ประจำ  จัดการศึกษามุ่งเน้นให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และเต็มศัยกภาพ โดยสอดคล้องกับการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะการชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการดำเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการนี้ องคมนตรีได้เดินตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน และพบปะกับนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการโรงเรียน และสอบถามถึงความต้องการด้านต่างๆที่ยังขาดแคลน เพื่อรวบรวมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์พิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือต่อไป  ซึ่งพบว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์มีความต้องการโดมลานเอนกประสงค์ และครูต่างชาติ ในการสอนภาษาอังกฤษ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น