Ads

Ads

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

องคมนตรีตรวจเยี่ยม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52 อ.วังสะพุง จ.เลยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562  พลเรือเอกพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52  ต.ศรีสงคราม  อ.วังสะพุง  จ.เลย  โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน  และผู้บริหารหน่วยงานราชการด้านการศึกษาในจังหวัดเลยให้การต้อนรับนายนรวัฒน์  อัมภวา  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 กล่าวว่า  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 626 คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 69 คน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประภมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 ห้องเรียน รับเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการ 2 จังหวัด คือ เลยและหนองบัวลำภู  เข้ามาเรียนแบบพักอยู่ประจำ  จัดการศึกษามุ่งเน้นให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และเต็มศัยกภาพ โดยสอดคล้องกับการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะการชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการดำเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการนี้ องคมนตรีได้เดินตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน และพบปะกับนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการโรงเรียน และสอบถามถึงความต้องการด้านต่างๆที่ยังขาดแคลน เพื่อรวบรวมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์พิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือต่อไป  ซึ่งพบว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์มีความต้องการโดมลานเอนกประสงค์ และครูต่างชาติ ในการสอนภาษาอังกฤษ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น