วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ร.8 พัน 1 ค่ายศรีสองรัก ตรวจความพร้อมรบ (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  พ.ท. อภิวัชร์  ชารีโคตร  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8  (ร.8 พัน 1) ค่ายศรีสองรัก  เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสภาพความพร้อมรบ สัปดาห์แห่งความพร้อมรบ ประจำปี 2562 
ร.อ.ชาลี  สอนคุณแก้ว  นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ร.8 พัน 1 กล่าวว่า  การการตรวจสภาพความพร้อมรบ สัปดาห์แห่งความพร้อมรบ ประจำปี 2562 ได้ยึดถือระเบียบ กองทัพภาคที่ 2  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับ เกิดความมั่นใจว่าหน่วยมีความพร้อมรบ ทั้งในด้านกําลังพล , ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์อย่างเพียงพอ ตามความจําเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ ทางยุทธวิธี โดย กองทัพภาคที่ 2 ได้กําหนดให้ทุกหน่วยจัดสัปดาห์แห่งความพร้อมรบ เป็นประจําทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นสัปดาห์แห่งความพร้อมรบทางบัญชี ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 เป็นสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม ในห้วง วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2562

สำหรับรูปแบบการตรวจ   ใช้การตรวจแบบประณีต เป็นการตรวจอย่างละเอียดต่อกําลังพล ทุกนาย ให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกําลังพล , ด้านการข่าว, ด้านยุทธการ, ด้านการส่งกําลังบํารุง และด้าน กิจการพลเรือน  รวมทั้งยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกณ์ทุกรายการที่ จําเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ ทั้งในส่วนที่จัดไว้ประจํากาย และประจําหน่วย ตลอดจน ทดสอบความรู้ตามตําแหน่งหน้าที่เป็นรายบุคคล เป็นชุด หรือเป็นหน่วยขนาดเล็ก.


x

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น