วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

ม.ราชภัฏเลยจับมือสสส.จัดเสวนา-นิทรรศการนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถอ่านออกเขียนได้ (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2562  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานเสวนาถอดบทเรียนเรื่อง “การพัฒนาโครงการการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ” และการแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่นวัตกรรม การเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้  โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิด  ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีครู นักเรียน นักศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานกว่า 400 คน ผศ.ดร.จุฑามาศ​   ศรีจำนงค์  คณบดีคณะครุศาสตร์​ กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ผ่านการเพิ่มขีดความสามารถด้านการอ่านและเขียน ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย , องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย  , เทศบาลตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  และองค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 โรงเรียน อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4 เขต ประกอบด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 และเขต 5   และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และเขต 2

นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมโครงการอีก จำนวน 8 แห่ง เข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ได้ใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยผ่านการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และให้เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ปัญหาสุขภาพเรื่องเหาและฟันผุลดลง.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น