วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพฯ (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2562  ที่ศาลาลาง จ.เลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้แทนมลฑลทหารบกที่ 28  , หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สํานักงานพัฒนาภาค 2 , กรมทหารพรานที่ 21 , กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8  , เกษตรจังหวัดเลย และนายอำเภอทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลยพ.อ.วีระพงษ์  คำสิทธ์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.เลย  (กอ.รมน.เลย) กล่าวว่า  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดําเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ”  เพื่อเป็นที่ระลึก ในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ  โดยมีวัตถุประสงค์/เพื่อปรับปรุงและ พัฒนาพันธุ์พืช/ให้เกษตรกร ได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี  ตอบสนองต่อ ความต้องการของเกษตรกร ด้านพันธุ์พืช  ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี  ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริจึงผลิตเมล็ดพันธ์ เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์ พระราชทาน นําไปช่วยฟื้นฟู พื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทาน แก่ราษฎรทั่วไป
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า/กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี/ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งผลิตจาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อมอบให้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย/เพื่อมอบให้ส่วนราชการในพื้นที่ นําไปแจกจ่าย ให้กับราษฎรและเกษตรกร รวมทั้งเก็บสะสมเมล็ดพันธ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผัก จํานวนทั้งสิ้น 20 ชุด.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น