วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

องคมนตรีตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายในหลวง ร.10 ของม.ราชภัฏเลย (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562  พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ องคมนตรี  เดินทางไปยังลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์  อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคอีสานให้การต้อนรับ
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กล่าวว่า  ผลการดำเนินงาน โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีพื้นที่ เป้าหมาย 2 จังหวัด 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย  , บ้านหาดเบี้ย ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย  , บ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย , บ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  และบ้านป่าหม้อ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

ในวันนี้ มีประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จาก 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน และข้าราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 50 คน ครู นักเรียน นักศึกษา จำนวน 50 คน ตลอดจนประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยนำองค์ความรู้ด้านวิชาการไปถ่ายทอดให้กับประชาชน พื้นที่เป้าหมาย ใน 4 มิติ ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ มุ้งเน้นในการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เริ่มจากการวางแผนวิเคราะห์จากฐานทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกัน พัฒนาอาชีพเสริมต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ให้ครัวเรือน   เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
ด้านสังคม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย ให้ประชาชนได้รู้จักสิทธิ หน้าที่ ลดพฤติกรรมและความขัดแย้งในชุมชนสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา พัฒนาระบบข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมด้านการจัดการขยะในครัวเรือน ลดการเกิดมลพิษในชุมชน ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
 
และด้านการศึกษา ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับขั้นพื้นฐาน ด้านการผลิตและพัฒนาครูได้พัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และเยาวชนในพื้นที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าว
ต่อจากนั้น  องคมนตรีได้เดินทางไปที่หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อพบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และนักศึกษา  รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย เพื่อให้แนวทางการด้านการศึกษาตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น